03.10.2013 tarih ve 2013/56 sayılı Üst Kurul Toplantısı Kararları 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 1

Konu                : 6112 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki; “Toplumun milli ve manevi değerlerine, … aykırı olmaz” ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez.”  hükümlerinin ihlali. (KANAL T- T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.09.2013 tarihli ve 2396 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

"Kanal T logosu ile yayın yapmakta olan yayıncı kuruluş, 19.08.2013 tarihinde saat 23:01'de "Tuncer Çiftçi ile Hoş Sohbetler" adlı dini bir sohbet programı yayınlamıştır.

Tuncer Çiftçi’nin programına telefonla katılan izleyiciler, Çiftçi'den maddi sıkıntıların giderilmesi, aile içi geçimsizliklerin ortadan kalkması, kendileri ve yakınlarının hidayete ermesi, namaza başlamaları, birtakım hastalıklarına şifa bulmaları, çocuk sahibi olmaları gibi konular için dua etmesini istemektedir. İzleyicilerin taleplerine Çiftçi: “Kalbinizden geçirin. Hep beraber Allah’ımızdan isteyelim.” diyerek Salavât-ı Şerife içeren bir duayı sürekli olarak tekrarlamaktadırlar.

İncelenen programda Tuncer Çiftçi'nin programa bağlanan kişiler için dua ettikten sonra onların iyileştiklerini söylemeleri için telefon hattında onları beklettiği, isteğine uygun şekilde iyileştiğini söyleyen izleyicilere; bu nasıl oldu şeklinde sorularla bunun bir mucize olduğu imasında bulunduğu görülmektedir. Çiftçi, insanların dini duygularını kullanarak, kutsal olarak bilinen ifade ve duaları aracı kılmak suretiyle, başta hastalıklar olmak üzere, her türlü sorunları için insanların kendisinden dua alabileceğini ve bu dua sayesinde şifa göreceğini iddia etmektedir. Bu iddiasını desteklemek amacıyla hazırlanmış olan programın tanıtım amacı taşıyan VTR'de bazı kişilerin Tuncer Çiftçi kendileri için dua ettikten sonra; "saniyesinde iyileştim", "...on beş yıldır gözlerim görmüyordu, şimdi görüyorum", "namaz kılmıyorum, namaz kılmaya başladım.", "bir ay için de hamile kaldım", "namaz kılmazdım, namazıma başladım. Kaza namazlarımı kılıyorum, kapandım, kızım hidayete erdi", "...doktorlar kolumu keseceğini söylediler, elhamdüllillah sizin dualarınızla rabbimin izniyle tekrar ayağa kalktım, kolum sapa sağlam hala." şeklinde ifadelerle Tuncer Çiftçi'nin dualarının kabul olduğunu ifade ederek, programının izlenmesi ve takip edilmesini sağlamaya çalıştıkları görülmüştür.

İzleyiciler Tuncer Çiftçi'nin programlarının izlenmesi için onun dualarının kabul edildiğini söyledikleri gibi Tuncer Çiftçi'de aşağıda deşifresi yer alan ifadelerle kendisinin dualarının kabul olduğunu iddia etmektedir: (Raporun bu bölümünde mezkur deşifre metinlerine yer verilmiştir..)

İslam dini açısından insanların birbirine dua etmesi güzel bir davranış olarak görülmüş ve teşvik edilmiştir. Ancak yapılan dua karşılığında maddi bir menfaat elde etmek; dini duyguları sömürme, insanların dini duygularını istismar ederek menfaat temin etme anlamı taşımaktadır. Ayrıca maddî sebeplere başvurmaksızın, yani hastalığının iyileşmesi için ilgili tedavilere başvurmadan, sadece sözlü dua yapılarak istenilen şeylere sahip olmaya çalışmak İslam Dini’nin özüne aykırı bir tutumdur. Söz konusu programda Tuncer Çiftçi tarafından yapılan dualar adeta bir çok hastalığın mucizevi tedavi yöntemi olarak gösterilmiştir. Bu programı izleyen bir çok hastanın, dua yoluyla şifa dağıttığı izlenimi oluşturan kişiyi, hastalıklarına umut ışığı olarak görmeleri ve bu nedenle tıbbi tedavilerini aksatmalarına sebep olabilecektir. Dolayısıyla bu programda yapılan yayınlarla halkın sağlığı ciddi şekilde tehlikeye atılmıştır." Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayın ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (l) bentlerindeki yayın ilkelerinin  ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

       Rapora konu programda; yapılan dua karşılığında maddi bir menfaat elde etmek amacıyla dini duyguların sömürüldüğü, insanların dini duygularının istismar edilmek suretiyle menfaat temin etme amacının güdüldüğü anlaşılmakla, bahse konu yayında 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentlerinin edildiği sabit görülmüştür.

        Söz konusu kuruluşa 21.01.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 19.03.2013 tarih ve 2013/18 sayılı toplantısında alınan 38 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            Aynı yayınla birden fazla yayın ilkesi ihlali olduğundan ve her iki ihlal de idari para cezası yaptırımını gerektirdiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, bahse konu ihlallerden en ağır cezanın öngörüldüğü ve 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevî değerlerine... aykırı olamaz." hükmü ile (j) bendinde yer alan "Haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez." hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, KANAL T logosuyla yayın yapan T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Temmuz 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.754,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 3

Konu                : 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "(...) kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.." hükmünün ihlali. (ULUSAL 1 - ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2473 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

"Ulusal 1 Yayın Kuruluşu'nda haftada bir yayınlanan "Eren Erdem'le Ezber Bozanlar" programının 07/09/2013 tarihinde ve 00:33:00 saatlerinde yayınlanan bölümünde, daimi konuk olan Eren Erdem'le İslam dini, güncel siyasi gelişmeler, sosyoloji perspektifinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Programın bu bölümünde de başta Suriye ile savaş olmak üzere güncel konularda değerlendirmelere yer verilmiştir.

Programın daimi konuğu Eren Erdem tarafından programın Klip 1'de yer alan kısımında "..Yolunu kaybedersen diyor eşeği takip et nereye gidiyorsa tersine git doğru yolu bulursun diyor eşeği takip edeceksin eşek nereye gidiyor tabiri caizse yani kim bana dava açarsa açsın eşek bugün Amerika'nın kuyruğuna girmiş Ortadoğu seferine çıkıyor. Eşeği takip et tersine git çünkü bugün emperyalizmle işbirliği yaparak Müslüman kardeşlerine savaş açmak eşekliktir hatta eşşoğlueşekliktir yani daha ne diyelim yani bunu. Mevlana çözmüş işi işte Mevlana söylüyor; eşeği takip et diyor, eşek nereye gittiyse tersine gideceksin. Savaş istiyorsa barış diyeceksin, bozgunculuk yapıyorsa adalet isteyeceksin, kimi zorbalıkla itham edip kime saldırıyorsa onun yanında olacaksın ...", " ...Bak düşün bugün barış diyenler çok ilginç ya, bu ülkede müslümanın müslümanla savaşmasın diyenlerin ekserisi sol dünyanın insanları. Yani baksan adam hani ideolojik anlamda hani böyle bir islami anlamda böyle bir perspektifi de benimsemiyor ama o savaş isteyen ve kendine müslümanım diyen alçaktan çok daha müslümandır, davranışı açısından davranış metabolizma açısından İslam'ın ruhuna uygun davranıyor ..." şeklinde Suriye'ye yönelik savaş tartışmalarına dair değerlendirmelerde bulunmuş, hükümetin tutumuna ve Suriye'ye müdahale edilmesi gerektiğini savunan kesimlere yönelik argo olarak nitelendirilebilecek ifadeler kullanmıştır.

Demokratik sistemin sağlıklı işlemesi için toplumsal bir göreve sahip olan medya, bu görevini yerine getirirken çoğunlukla hükümet üyeleri, siyasetçiler ve kamusal kişilikleri izlemekte ve eleştiri konusu yapmaktadır.Hükümetin veya herhangi bir kişi veya kuruluşun faaliyetlerini ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalarak eleştirmek, farklı düşünce veya fikirler öne sürmek herhangi bir bireyin veya yayın kuruluşunun en doğal hakkıdır. İfade özgürlüğü, evrensel hukukta yerini bulmuş temel bir insan hakkı olmakla beraber bu hak kullanılırken kişi veya kurumlara hakaret etme, onları aşağılama hakkını kimseye vermez.Yukarıda bahsedilen yayında da kullanılan ifadeler ile eleştiri sınırlarını ve maksadını aşan, ifade özgürlüğünün kapsamı dışında kalan hakaret ve argo içerikli ifadelere yer verilmiştir." Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Ulusal 1 Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünü ihlal ettiği  kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu yayında, kullanılan ifadelerin eleştiri sınırlarını aşar şekilde hakaret beyanları içermesi nedeniyle, 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. Anılan kuruluşa 29.07.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53 sayılı toplantısında alınan 26 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere;

            ULUSAL 1 logosuyla yayın yapan ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki; “(...) kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 160.968,45 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

               Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 4

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “…  haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali ( TV 8- MNG TV YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2405 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

TV 8 Yayın Kuruluşu'nda hafta sonu sunuculuğunu Serhat Ulueren'in yaptığı "TELEGOL" isimli spor programı yayınlanmaktadır. 01.09.2013 tarihinde saat 22.20.20'den itibaren yayınlanan söz konusu programda; özellikle, Fenerbahçe futbol takımına şike iddiaları nedeniyle UEFA ve CAS tarafından verilen cezalar program konukları tarafından değerlendirilmiştir.(Tüm Klip)

Programın ilerleyen saati 23.24.08'de FB Kulübüne verilen maddi cezalar nedeniyle, program konuğu Kaya Çilingiroğlu'nun yatırımcılara hitaben "... Açık açık söylüyorum buradan dolandırılmayın kardeşim. Futbol A.Ş.'lerin hisse senetlerini almayın" şeklinde ifadelerde bulunduğu tespit edilmiştir. Yayını sırasında; Kaya Çilingiroğlu'nun, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin hisse senetlerini değersiz göstermeye çalışıldığı deşifre metin şöyledir:

Saat 23:24.08 Kaya Çilingiroğlu: "...Ne diyordu Fenerbahçe, 45.000 Milyon zararımız var değil mi? Fenerbahçe ne yapacak 3 sene gitmeyecek değil mi? Etti sana 135 000 Milyon Avro. Kim ödeyecek bu parayı? Fenerbahçe'nin zararı, Fenerbahçe A.Ş'nin zararları bunlar... Küçük yatırımcı ödüyor açık açık söylüyorum buradan dolandırılmayın kardeşim Futbol A.Ş.'lerin hisse senetlerini almayın kötü yönetiliyor bu kulüpler hepsi bir tanesi de değil ha bundan sonra ne olur bilemem..." Şeklinde ifadelerde bulunmuştur. (I. İhlal Klibi)

Birinci ihlal klibinde görüleceği gibi yayın sırasında, futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun yatırımcıyı etkilemeye yönelik açıklamalarının; piyasa koşullarında haksız rekabete yol açabileceği değerlendirilmiştir." Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

TV 8 Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Rapora konu programda, program yorumcusunun spor kulüplerinin hisse senedi yatırımcısını etkileyecek türden taraflı yorumlarının haksız rekabete yol açtığı anlaşılmakla, bahse konu yayında 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

          Bu itibarla; Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlali nedeniyle uyarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; TV 8 logosuyla yayın yapan MNG TV YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında;

            1- 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “… haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine,

            2- Dosyanın bilgi için Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmesine,

            Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 5

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden … unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali ( TV 2000-RADYO İKİBİN UYDU YAYINCILIK REKLAM MATBAA TAN. VE ORG. HİZ. A.Ş. )

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2509 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

TV 2000 logosu ile yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluş "Aslı Sultan'lı Saatler" adlı bir müzikli eğlence programını izleyicilerine sunmaktadır. Çeşitli sanatçıların konuk olarak katıldığı programda, çeşitli konular, sanatçıların yaşantılarına ilişkin olaylar ve müzik yayını programın genel çerçevesini teşkil etmektedir.

07 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan, "Aslı Sultan'lı Saatler" adlı eğlence programında, izleyicilerin programa ilişkin görüş ve isteklerini bildirmeleri amacıyla yayının belirli kısımlarında ekranda gösterilen "3929" nolu kısa mesaj hattına (SMS) ilişkin ücretlendirme bilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

07.09.2013 tarih ve 01.21.02-.05.59.34 saatleri arasında yayınlanan söz konusu program süresince belirli aralıklarla SMS bandı görülmüş buna mukabil ücret bilgilendirme uyarısı görülmemiştir. Bahsi geçen programın saat 01.21.57 ile saat 01.22.40 (Klip 3) arasında görüntülenen kısmında yer alan "İstek şarkı ve mesajlarınız için "TV 2000" yazın boşluk bırakın masajanızı yazıp 3929'a gönderin" şeklindeki ifadede ücret tarifesiyle ilgili izleyiciyi bilgilendiren herhangi bir açıklamaya yer verilmemiş olduğu hususu ise örnek olarak rapora alınmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

TV 2000 Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Rapora konu programda, izleyicilere belirli aralıklarla ekranda görülen kısa mesaj hattına ilişkin ücretlendirme bilgisi verilmemekle 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

          Bu itibarla; Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlali nedeniyle uyarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; TV 2000 logosuyla yayın yapan RADYO İKİBİN UYDU YAYINCILIK REKLAM MATBAA TAN. VE ORG. HİZ. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

            6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden … unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 6

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden … unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali (MALATYA V TV - ANADOLU VUSLAT- SELAM İLETİŞİM AJANSI A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2429 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

Malatya TV logosu ile yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, 05.09.2013 tarihinde yayınlanan, "Konuşa Konuşa" adlı bilgilendirme programında, izleyicilerin programa ilişkin görüş ve önerilerini bildirmeleri amacıyla yayının belirli kısımlarında ekranda gösterilen "3969" nolu SMS hattına ilişkin ücretlendirme bilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 05.09.2013 tarih ve 18.05.38-18.52.06 saatleri arasında yayınlanan söz konusu programda, ekranın alt kısmında 18.09.12 ile 18.24.47(klip-1) ; 18.24.47 ile 18.26.22 (klip-2) ile 18.34.54 ile 18.48.38 (klip-3) aralıklarında görüntülenen, "VUSLAT yaz bir boşluk bırak mesajını 3969'a gönder" şeklindeki SMS hattının ücret tarifesiyle ilgili, izleyiciyi bilgilendirici herhangi bir açıklama yer almamaktadır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Rapora konu programda, izleyicilere belirli aralıklarla ekranda görülen kısa mesaj hattına ilişkin ücretlendirme bilgisi verilmemekle 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

          Bu itibarla; Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlali nedeniyle uyarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; MALATYA V TV - ANADOLU VUSLAT logosuyla yayın yapan SELAM İLETİŞİM AJANSI A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

            6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden … unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 7

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden … unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali (KAÇKAR TV - RİZENİN SESİ RADYO VE TELEVİZYONU YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2482 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

 Kaçkar TV Yayın Kuruluşu'nun 04.09.2013 tarihinde yayınlanan "Gönülden Gönüle" adlı programında, ekranda sabit tutulan SMS numaralarına ilişkin ücretlendirme bilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.İlgili tarih ve 20:04:42-21:54:33 saatleri arasında yayınlanan programda, yayın süresince ekranın alt kısmındaki banttan kesintisiz olarak görüntülenen "Kaçkar yaz, boşluk bırak mesajını 3907, 3929, 82555, 81027, 4999, 543'e gönder" şeklindeki birçok SMS hattının, ücret tarifesiyle ilgili izleyiciyi bilgilendiren herhangi bir açıklamanın yer almadığı görülmüştür.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Rapora konu programda, izleyicilere kesintisiz olarak ekranda görülen kısa mesaj hattına ilişkin ücretlendirme bilgisi verilmemekle 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlal edildiği sabit görülmüştür.

          Bu itibarla; Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlali nedeniyle uyarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; KAÇKAR TV logosuyla yayın yapan RİZENİN SESİ RADYO VE TELEVİZYONU YAY. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;

            6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki; “Haksız çıkarlara hizmet eden … unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 8

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MESAJ TV- MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2409 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

             "Mesaj TV logosu ile yayın yapmakta olan Mesaj Televizyon ve Radyo Yay. A.Ş. ünvanlı Medya Hizmet Sağlayıcıda 02.09.2013 tarihinde 09.41.15'te 23 dk. 43 sn. süre ile "Doktorun Mesajı" isimli bir program "Genel İzleyici" koruyucu sembolü ile ekrana getirilmiştir.

            "Bu bir mucizevi yaşam öyküsüdür. Hayata tutunmanın öyküsüdür. Umudun öyküsüdür. Yapacak birşey yok demeyenlerin, her hastalığın şifası mutlaka vardır, diyenlerin öyküsüdür. Bu hayatın içinden, bizim gibi gerçek yaşayan bir insanın, Zeynep Özkaya'nın öyküsüdür." sözleriyle ekrana getirilen söz konusu programda, 10 sene evvel yaşadığı travma sonucu yatağa bağlı kalmış Zeynep Özkaya adlı hasta bir kişinin evine ziyarette bulunulmuştur. Programda hem Cavit Özdoğan ve ekibinin Zeynep Özkaya'yı Mart 2013'te ziyareti ekrana getirilmiş hem de Dr. Mustafa Eraslan'la birlikte yapılan yeni ziyaretin görüntülerine yer verilmiştir, böylelikle hastadaki gelişme ekranlara getirilmiştir. Bu esnada Zeynep Özkaya'ya doktorların ölüm raporu verdiği, mevcut tıbbi bilgiler ve tecrübeler ışığında yaşamasının bile mucize olduğu, 72 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 sene yatağa bağlı kaldığı; ancak bugün kendi fındık bahçesinde yürüyebildiği, komşularını ağırlayıp çocuklarıyla sohbet edebildiği vurgulanmış ve Mustafa Eraslan ile ilgili olarak "Her hastalığın çaresi vardır. Umudunuzu yitirmeyin. Felç hastaları yürür, damarlar açılır, kanser hastaları tedavi edilir. Geçmiş tıp bilgileri günümüz modern tıbbıyla pek çok hastalığa çare olur yorumlarıyla artık dünyanın da yakından takip ettiği Dr. Mustafa Eraslan'ı da davet ettik ve Sakarya yolculuğuna Dr. Mustafa Eraslanla beraber çıktık." ifadeleri kullanılmıştır. 

            Ayrıca, "Doktorun Mesajı - Gizli Reklam-Genel Sağlık" klibinden de görüleceği üzere Zeynep Özkaya'nın hastalığına ve iyileşme sürecine tanıklık eden eşi ve komşusuyla da sohbet edilmektedir. Onlar da gözlerinin önünde yaşanan bu şaşırtıcı iyileşme sürecini Cavit Özdoğan ve Mustafa Eraslan ile paylaşmaktadırlar. Programda dikkate değer bir başka husus ise, yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Görüş ve önerileriniz için; 0212 579 56 16" yazılı telefon numarasıdır.

            Özetle; Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda da "Bu tanıtımlarda, ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişiler seçilmekte yine bu kanallarda güya toplumu bilgilendirmek amacıyla, uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşüne yer verilmektedir. Bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı Doktor ünvanlı MUSTAFA ERASLAN ve ÖMER COŞKUN gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı yollardan rol aldığı yakından müşahede edilmektedir." denilmektedir. Söz konusu kurum bu yazısının son bölümünde talebini "...6112 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tedavide etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanında bulunularak tanıtımı ve satışı yapılan reklam ve programlarla ilgili olarak Kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılması hususlarını bilgilerinize arz ederim." şeklinde dile getirmiştir."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 Sayılı Yasa’nın; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki,  bahse konu program  "Sağlık  sorunlarına  alternatif  çözümler"  ana   temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 02.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53 sayılı toplantısında alınan 42 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MESAJ logosuyla yayın yapan MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 79.669,69 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 9

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MESAJ TV- MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2469 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Mesaj TV logosu ile yayın yapmakta olan Mesaj Televizyon ve Radyo Yay. A.Ş. ünvanlı Medya Hizmet Sağlayıcıda 04.09.2013 tarihinde"09.44.52'de 23 dk. 43 sn. süre ile “Doktorun Mesajı" isimli bir program "Genel İzleyici" koruyucu sembolü ile ekrana getirilmiştir.

            "Bu bir mucizevi yaşam öyküsüdür. Hayata tutunmanın öyküsüdür. Umudun öyküsüdür. Yapacak birşey yok demeyenlerin, her hastalığın şifası mutlaka vardır, diyenlerin öyküsüdür. Bu hayatın içinden, bizim gibi gerçek yaşayan bir insanın, Zeynep Özkaya'nın öyküsüdür." sözleriyle ekrana getirilen söz konusu programda, 10 sene evvel yaşadığı travma sonucu yatağa bağlı kalmış Zeynep Özkaya adlı hasta bir kişinin evine ziyarette bulunulmuştur. Programda hem Cavit Özdoğan ve ekibinin Zeynep Özkaya'yı Mart 2013'te ziyareti ekrana getirilmiş hem de Dr. Mustafa Eraslan'la birlikte yapılan yeni ziyaretin görüntülerine yer verilmiştir, böylelikle hastadaki gelişme ekranlara getirilmiştir. Bu esnada Zeynep Özkaya'ya doktorların ölüm raporu verdiği, mevcut tıbbi bilgiler ve tecrübeler ışığında yaşamasının bile mucize olduğu, 72 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 sene yatağa bağlı kaldığı; ancak bugün kendi fındık bahçesinde yürüyebildiği, komşularını ağırlayıp çocuklarıyla sohbet edebildiği vurgulanmış ve Mustafa Eraslan ile ilgili olarak "Her hastalığın çaresi vardır. Umudunuzu yitirmeyin. Felç hastaları yürür, damarlar açılır, kanser hastaları tedavi edilir. Geçmiş tıp bilgileri günümüz modern tıbbıyla pek çok hastalığa çare olur yorumlarıyla artık dünyanın da yakından takip ettiği Dr. Mustafa Eraslan'ı da davet ettik ve Sakarya yolculuğuna Dr. Mustafa Eraslanla beraber çıktık." ifadeleri kullanılmıştır. 

            Ayrıca, "Doktorun Mesajı - Gizli Reklam-Genel Sağlık" klibinden de görüleceği üzere Zeynep Özkaya'nın hastalığına ve iyileşme sürecine tanıklık eden eşi ve komşusuyla da sohbet edilmektedir. Onlar da gözlerinin önünde yaşanan bu şaşırtıcı iyileşme sürecini Cavit Özdoğan ve Mustafa Eraslan ile paylaşmaktadırlar. Programda dikkate değer bir başka husus ise, yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Görüş ve önerileriniz için; 0212 579 56 16" yazılı telefon numarasıdır (Doktorun Mesajı - Gizli Reklam-Genel Sağlık isimli klip).

            Özetle; Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda da "Bu tanıtımlarda, ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişiler seçilmekte yine bu kanallarda güya toplumu bilgilendirmek amacıyla, uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşüne yer verilmektedir. Bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı Doktor ünvanlı MUSTAFA ERASLAN ve ÖMER COŞKUN gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı yollardan rol aldığı yakından müşahede edilmektedir." denilmektedir. Söz konusu kurum bu yazısının son bölümünde talebini, "...6112 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tedavide etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanında bulunularak tanıtımı ve satışı yapılan reklam ve programlarla ilgili olarak Kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılması hususlarını bilgilerinize arz ederim." şeklinde dile getirmiştir."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 Sayılı Yasa’nın; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 02.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53 sayılı toplantısında alınan 42 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MESAJ logosuyla yayın yapan MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 79.669,69 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine, 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 10

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MESAJ TV- MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2013 tarihli ve 2459 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Mesaj TV logosu ile yayın yapmakta olan Mesaj Televizyon ve Radyo Yay. A.Ş. ünvanlı Medya Hizmet Sağlayıcıda 06.09.2013 tarihinde 14.45.30'da 23 dk. 43 sn. süre ile "Doktorun Mesajı" isimli bir program "Genel İzleyici" koruyucu sembolü ile ekrana getirilmiştir.

            "Bu bir mucizevi yaşam öyküsüdür. Hayata tutunmanın öyküsüdür. Umudun öyküsüdür. Yapacak birşey yok demeyenlerin, her hastalığın şifası mutlaka vardır, diyenlerin öyküsüdür. Bu hayatın içinden, bizim gibi gerçek yaşayan bir insanın, Zeynep Özkaya'nın öyküsüdür." sözleriyle ekrana getirilen söz konusu programda, 10 sene evvel yaşadığı travma sonucu yatağa bağlı kalmış Zeynep Özkaya adlı hasta bir kişinin evine ziyarette bulunulmuştur. Programda hem Cavit Özdoğan ve ekibinin Zeynep Özkaya'yı Mart 2013'te ziyareti ekrana getirilmiş hem de Dr. Mustafa Eraslan'la birlikte yapılan yeni ziyaretin görüntülerine yer verilmiştir, böylelikle hastadaki gelişme ekranlara getirilmiştir. Bu esnada Zeynep Özkaya'ya doktorların ölüm raporu verdiği, mevcut tıbbi bilgiler ve tecrübeler ışığında yaşamasının bile mucize olduğu, 72 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 sene yatağa bağlı kaldığı; ancak bugün kendi fındık bahçesinde yürüyebildiği, komşularını ağırlayıp çocuklarıyla sohbet edebildiği vurgulanmış ve Mustafa Eraslan ile ilgili olarak "Her hastalığın çaresi vardır. Umudunuzu yitirmeyin. Felç hastaları yürür, damarlar açılır, kanser hastaları tedavi edilir. Geçmiş tıp bilgileri günümüz modern tıbbıyla pek çok hastalığa çare olur yorumlarıyla artık dünyanın da yakından takip ettiği Dr. Mustafa Eraslan'ı da davet ettik ve Sakarya yolculuğuna Dr. Mustafa Eraslanla beraber çıktık." ifadeleri kullanılmıştır. 

            Ayrıca, "Doktorun Mesajı - Gizli Reklam-Genel Sağlık" klibinden de görüleceği üzere Zeynep Özkaya'nın hastalığına ve iyileşme sürecine tanıklık eden eşi ve komşusuyla da sohbet edilmektedir. Onlar da gözlerinin önünde yaşanan bu şaşırtıcı iyileşme sürecini Cavit Özdoğan ve Mustafa Eraslan ile paylaşmaktadırlar. Programda dikkate değer bir başka husus ise, yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Görüş ve önerileriniz için; 0212 579 56 16" yazılı telefon numarasıdır (Doktorun Mesajı - Gizli Reklam-Genel Sağlık isimli klip).

            Özetle; Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda da "Bu tanıtımlarda, ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişiler seçilmekte yine bu kanallarda güya toplumu bilgilendirmek amacıyla, uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşüne yer verilmektedir. Bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı Doktor ünvanlı MUSTAFA ERASLAN ve ÖMER COŞKUN gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı yollardan rol aldığı yakından müşahede edilmektedir." denilmektedir. Söz konusu kurum bu yazısının son bölümünde talebini, "...6112 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tedavide etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanında bulunularak tanıtımı ve satışı yapılan reklam ve programlarla ilgili olarak Kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılması hususlarını bilgilerinize arz ederim." şeklinde dile getirmiştir."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 Sayılı Yasa’nın; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 02.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53 sayılı toplantısında alınan 42 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MESAJ logosuyla yayın yapan MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 79.669,69 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 11

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MESAJ TV- MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2472 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Mesaj TV logosu ile yayın yapmakta olan Mesaj Televizyon ve Radyo Yay. A.Ş. ünvanlı Medya Hizmet Sağlayıcıda 09.09.2013 tarihinde 09.35.30'de "Doktorun Mesajı" isimli bir program "Genel İzleyici" koruyucu sembolü ile ekrana getirilmiştir.

            "Bu bir mucizevi yaşam öyküsüdür. Hayata tutunmanın öyküsüdür. Umudun öyküsüdür. Yapacak birşey yok demeyenlerin, her hastalığın şifası mutlaka vardır, diyenlerin öyküsüdür. Bu hayatın içinden, bizim gibi gerçek yaşayan bir insanın, Zeynep Özkaya'nın öyküsüdür." sözleriyle ekrana getirilen söz konusu programda, 10 sene evvel yaşadığı travma sonucu yatağa bağlı kalmış Zeynep Özkaya adlı hasta bir kişinin evine ziyarette bulunulmuştur. Programda hem Cavit Özdoğan ve ekibinin Zeynep Özkaya'yı Mart 2013'te ziyareti ekrana getirilmiş hem de Dr. Mustafa Eraslan'la birlikte yapılan yeni ziyaretin görüntülerine yer verilmiştir, böylelikle hastadaki gelişme ekranlara getirilmiştir. Bu esnada Zeynep Özkaya'ya doktorların ölüm raporu verdiği, mevcut tıbbi bilgiler ve tecrübeler ışığında yaşamasının bile mucize olduğu, 72 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 sene yatağa bağlı kaldığı; ancak bugün kendi fındık bahçesinde yürüyebildiği, komşularını ağırlayıp çocuklarıyla sohbet edebildiği vurgulanmış ve Mustafa Eraslan ile ilgili olarak "Her hastalığın çaresi vardır. Umudunuzu yitirmeyin. Felç hastaları yürür, damarlar açılır, kanser hastaları tedavi edilir. Geçmiş tıp bilgileri günümüz modern tıbbıyla pek çok hastalığa çare olur yorumlarıyla artık dünyanın da yakından takip ettiği Dr. Mustafa Eraslan'ı da davet ettik ve Sakarya yolculuğuna Dr. Mustafa Eraslanla beraber çıktık." ifadeleri kullanılmıştır. 

            Ayrıca, "Doktorun Mesajı - Gizli Reklam-Genel Sağlık" klibinden de görüleceği üzere Zeynep Özkaya'nın hastalığına ve iyileşme sürecine tanıklık eden eşi ve komşusuyla da sohbet edilmektedir. Onlar da gözlerinin önünde yaşanan bu şaşırtıcı iyileşme sürecini Cavit Özdoğan ve Mustafa Eraslan ile paylaşmaktadırlar. Programda dikkate değer bir başka husus ise, yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Görüş ve önerileriniz için; 0212 579 56 16" yazılı telefon numarasıdır (Doktorun Mesajı - Gizli Reklam-Genel Sağlık isimli klip).

            Özetle; Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda da "Bu tanıtımlarda, ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişiler seçilmekte yine bu kanallarda güya toplumu bilgilendirmek amacıyla, uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşüne yer verilmektedir. Bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı Doktor ünvanlı MUSTAFA ERASLAN ve ÖMER COŞKUN gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı yollardan rol aldığı yakından müşahede edilmektedir." denilmektedir. Söz konusu kurum bu yazısının son bölümünde talebini, "...6112 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tedavide etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanında bulunularak tanıtımı ve satışı yapılan reklam ve programlarla ilgili olarak Kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılması hususlarını bilgilerinize arz ederim." şeklinde dile getirmiştir."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 Sayılı Yasa’nın; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 02.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53 sayılı toplantısında alınan 42 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MESAJ logosuyla yayın yapan MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 79.669,69 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 12

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MESAJ TV- MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2480 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Mesaj TV logosu ile yayın yapmakta olan Mesaj Televizyon ve Radyo Yay. A.Ş. ünvanlı Medya Hizmet Sağlayıcıda, 10.09.2013 tarihinde 11.14.08'de 41 dk. 12 sn. süre ile Cavit Özdoğan'ın sunduğu, Dr. Mustafa Eraslan'ın ise konuk olduğu "Doktorun Mesajı" isimli bir program, "Genel İzleyici" koruyucu sembolü ile ekrana getirilmiştir.

            Söz konusu programa Gülizar Madendere ve komşuları stüdyo konuğu olmuş ve programın ilk dakikalarında Gülizar Madendere'nin şeker hastalığıyla, böbrek ve pankreas sorunlarıyla mücadelesinin anlatıldığı bir VTR ekrana getirilmiştir. VTR'de Gülizar Madendere'nin hastalık hikayesine tanıklık eden akrabalarıyla yapılan konuşmalara da yer verilmiştir. VTR'nin ardından stüdyoda Gülizar Madendere'nin eşi Ali Haydar Madendere, süreç içerisinde yaşadıklarını tekrar anlatmıştır. Gülizar Madendere'nin bu sağlık sorunlarına Cerrahpaşa, Göztepe, Kartal gibi hastanelerde çözüm bulamadıklarını; şimdi ise Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak çok daha iyi olduklarını dile getirmiştir. Dr. Mustafa Eraslan bu önemli olayı herkesin duyması gerektiğini, ilmini bütün doktorlara öğretmeye hazır olduğunu, fitoterapi konusunda kendisinden faydanılması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca program esnasında ekranın alt kısmında, "Görüşleriniz için; 0212 579 56 16" yazısı ve telefon numarası yer almıştır.

            Özetle; Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda da "Bu tanıtımlarda, ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişiler seçilmekte yine bu kanallarda güya toplumu bilgilendirmek amacıyla, uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşüne yer verilmektedir. Bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı Doktor ünvanlı MUSTAFA ERASLAN ve ÖMER COŞKUN gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı yollardan rol aldığı yakından müşahede edilmektedir." denilmektedir. Söz konusu kurum bu yazısının son bölümünde talebini, "...6112 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tedavide etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanında bulunularak tanıtımı ve satışı yapılan reklam ve programlarla ilgili olarak Kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılması hususlarını bilgilerinize arz ederim." şeklinde dile getirmiştir."

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 Sayılı Yasa’nın; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 02.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53 sayılı toplantısında alınan 42 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MESAJ logosuyla yayın yapan MESAJ TELEVİZYON VE RADYO YAY. A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 79.669,69 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine, 

Oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 13

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MELTEM TV - MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.09.2013 tarihli ve 2397 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; 

Meltem TV logosu ile yayın yapmakta olan Meltem Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ticari ünvanlı yayın kuruluşunda 21.08.2013 tarihinde 11:30-12:23 saatleri arasında "Hayat ve Sağlık" isimli bir program genel izleyici logosu ile yayınlanmıştır. Cavit Özdoğan'ın sunduğu ilgili programa Dr. Mustafa Eraslan konuk olmuştur.

Programda 'mucizevi bir yaşam öyküsü' şeklinde nitelenen bir VTR ekrana getirilmiştir. Bu VTR de Zeynep Özkaya adlı kişiye ev ziyaretinde bulunulmaktadır. VTR "Bu bir mucizevi yaşam öyküsüdür. Hayata tutunmanın öyküsüdür. Umudun öyküsüdür. Yapacak birşey yok demeyenlerin, her hastalığın şifası mutlaka vardır diyenlerin öyküsüdür. Bu hayatın içinden bizim gibi gerçek yaşayan bir insanın Zeynep Özkaya'nın öyküsüdür." sözleriyle başlamaktadır. Zeynep Özkaya 10 sene evvel yaşadığı bir travma sonucu yatağa bağlı kalmış bir hastadır. Cavit Özdoğan ve ekibi Zeynep Özkaya'yı 2013 Mart ayında da ziyaret etmiştir. Programda hem o ziyaretin görüntülerine hem de Dr. Mustafa Eraslan'la birlikte yapılan yeni ziyeretin görüntülerine yer verilmekte, böylelikle hastadaki gelişme ekranlara getirilmektedir. Bu esnada Zeynep Özkaya'ya doktorların ölüm raporu verdiği, mevcut tıbbi bilgiler ve tecrübeler ışığında yaşamasının bile mucize olduğu, 72 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 sene yatağa bağlı kaldığı; ancak bugün kendi fındık bahçesinde yürüyebildiği, komşularını ağırlayıp çocuklarıyla sohbet edebildiği vurgulanmaktadır.

VTR'de Zeynep Özkaya'nın hastalığına ve iyileşme sürecine tanıklık eden eşi ve komşusuyla da sohbet edilmektedir. Onlar da gözlerinin önünde yaşanan bu şaşırtıcı iyileşme sürecini Cavit Özdoğan ve Mustafa Eraslan ile paylaşmaktadırlar. Programda dikkat çeken bir diğer husus ise yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Görüş ve Önerileriniz için: 0212 598 90 44" telefon numarasıdır (Hayat ve Sağlık VTR isimli klip).

Programa Dr. Mustafa Eraslan'a teşekkürlerini iletmek için veya tavsiye almak için telefon yoluyla bağlananlar da olmuştur. Dr. Mustafa Eraslan damar tıkanıklığı, kısırlık, safra kesesi, kanser, eklem ağrıları gibi hastalıkları olan bu kişilere fitoterapi konusunda tavsiyelerde bulunmuştur.

Sonuç olarak programda yer alan ifadelerin insanların, modern tıbba ve doktorlara ayrıca tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadelerin Sağlık Bakanlığınca sağlık beyanı olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlıkça ruhsat düzenlenmesi gerekliliği hatırlatılarak ruhsatlı ürünlerin de münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılması zorunluluğuna değinilmiştir. Diğer yandan söz konusu ürünlerin televizyon aracılığı ile endikasyon belirtilerek ürün satışı veya pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 sayılı Kanunun; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "fitoterapi – bitkilerle tedavi" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 14.07.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 23.08.2011 tarih ve 2011/52 sayılı toplantısında alınan 24 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MELTEM TV logosuyla yayın yapan MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Temmuz 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 221.366,07 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine.

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 14

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MELTEM TV - MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2408 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; 

Meltem TV logosu ile yayın yapmakta olan Meltem Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. ünvanlı Medya Hizmet Sağlayıcıda 02.09.2013 tarihinde 08.06.43'te 23 dk. 43 sn. süre ile "Hayat ve Sağlık" isimli bir program "Genel İzleyici" koruyucu sembolü ile ekrana getirilmiştir.

"Bu bir mucizevi yaşam öyküsüdür. Hayata tutunmanın öyküsüdür. Umudun öyküsüdür. Yapacak birşey yok demeyenlerin, her hastalığın şifası mutlaka vardır, diyenlerin öyküsüdür. Bu hayatın içinden, bizim gibi gerçek yaşayan bir insanın, Zeynep Özkaya'nın öyküsüdür." sözleriyle ekrana getirilen söz konusu programda, 10 sene evvel yaşadığı travma sonucu yatağa bağlı kalmış Zeynep Özkaya adlı hasta bir kişinin evine ziyarette bulunulmuştur. Programda hem Cavit Özdoğan ve ekibinin Zeynep Özkaya'yı Mart 2013'te ziyareti ekrana getirilmiş hem de Dr. Mustafa Eraslan'la birlikte yapılan yeni ziyaretin görüntülerine yer verilmiştir, böylelikle hastadaki gelişme ekranlara getirilmiştir. Bu esnada Zeynep Özkaya'ya doktorların ölüm raporu verdiği, mevcut tıbbi bilgiler ve tecrübeler ışığında yaşamasının bile mucize olduğu, 72 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 sene yatağa bağlı kaldığı; ancak bugün kendi fındık bahçesinde yürüyebildiği, komşularını ağırlayıp çocuklarıyla sohbet edebildiği vurgulanmış ve Mustafa Eraslan ile ilgili olarak "Her hastalığın çaresi vardır. Umudunuzu yitirmeyin. Felç hastaları yürür, damarlar açılır, kanser hastaları tedavi edilir. Geçmiş tıp bilgileri günümüz modern tıbbıyla pek çok hastalığa çare olur yorumlarıyla artık dünyanın da yakından takip ettiği Dr. Mustafa Eraslan'ı da davet ettik ve Sakarya yolculuğuna Dr. Mustafa Eraslanla beraber çıktık." ifadeleri kullanılmıştır. 

Ayrıca, "Hayat ve Sağlık - Gizli Reklam-Genel Sağlık" klibinden de görüleceği üzere Zeynep Özkaya'nın hastalığına ve iyileşme sürecine tanıklık eden eşi ve komşusuyla da sohbet edilmektedir. Onlar da gözlerinin önünde yaşanan bu şaşırtıcı iyileşme sürecini Cavit Özdoğan ve Mustafa Eraslan ile paylaşmaktadırlar. Programda dikkate değer bir başka husus ise, yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Görüş ve önerileriniz için; 0212 579 56 16" yazılı telefon numarasıdır (Hayat ve Sağlık - Gizli Reklam-Genel Sağlık isimli klip).

Özetle; Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda da "Bu tanıtımlarda, ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişiler seçilmekte yine bu kanallarda güya toplumu bilgilendirmek amacıyla, uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşüne yer verilmektedir. Bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı Doktor ünvanlı MUSTAFA ERASLAN ve ÖMER COŞKUN gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı yollardan rol aldığı yakından müşahede edilmektedir." denilmektedir. Söz konusu kurum bu yazısının son bölümünde talebini "...6112 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tedavide etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanında bulunularak tanıtımı ve satışı yapılan reklam ve programlarla ilgili olarak Kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılması hususlarını bilgilerinize arz ederim." şeklinde dile getirmiştir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 sayılı Kanunun; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "fitoterapi – bitkilerle tedavi" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 14.07.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 23.08.2011 tarih ve 2011/52 sayılı toplantısında alınan 24 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MELTEM TV logosuyla yayın yapan MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 308.242,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine.

Oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 15

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (MELTEM TV - MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2481 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda; 

Meltem TV logosu ile yayın yapmakta olan Meltem Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. ünvanlı Medya Hizmet Sağlayıcıda 10.09.2013 tarihinde 08.01.27'de 28 dk. 50 sn. süre ile "Hayat ve Sağlık" isimli bir program "Genel İzleyici" koruyucu sembolü ile ekrana getirilmiştir.

Programda, batı tıbbı tarafından iyileşmez olarak kabul edilen kalp, damar, kanser vb. hastalıkların fitoterapi ile nasıl iyileşebildiği, bu hastalıkların tedavisinde batı tıbbı ile geleneksel tıbbın birlikte hareket etmesi gerektiği gibi konularda sohbet edilmiştir (Hayat ve Sağlık - Gizli Reklam-Genel Sağlık).

Bununla birlikte, program süresince annesi alzheimer hastası olan Naciye Erçakır, meme kanseri hastası olan Emine Kuzgunoğlu, akciğer kanseri olan Mehmet Ürer, damarları tıkalı olan İbrahim Uyaner isimli dört izleyici telefon ile yayına bağlanarak söz konusu hastalıklar ile ilgili olarak doktorların tedavi yöntemlerinden sonuç alamadıklarını; ancak Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak iyileştiklerini dile getirmiş ve kendisine teşekkürlerini iletmişlerdir. Programda dikkate değer bir başka husus ise, yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Soru ve Önerileriniz için; 0212 598 90 44" yazılı telefon numarasıdır.

Özetle; Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda da "Bu tanıtımlarda, ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişiler seçilmekte yine bu kanallarda güya toplumu bilgilendirmek amacıyla, uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşüne yer verilmektedir. Bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı Doktor ünvanlı MUSTAFA ERASLAN ve ÖMER COŞKUN gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı yollardan rol aldığı yakından müşahede edilmektedir." denilmektedir. Söz konusu kurum bu yazısının son bölümünde talebini "...6112 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tedavide etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanında bulunularak tanıtımı ve satışı yapılan reklam ve programlarla ilgili olarak Kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılması hususlarını bilgilerinize arz ederim." şeklinde dile getirmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Söz konusu yayınının, 6112 sayılı Kanunun; 8/1-l ile 9/3 ilkelerine aykırı olduğu kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "fitoterapi – bitkilerle tedavi" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 14.07.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 23.08.2011 tarih ve 2011/52 sayılı toplantısında alınan 24 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                                                                        

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, MELTEM TV logosuyla yayın yapan MELTEM RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 308.242,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine.

Oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 16

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (CEM TV- RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2499 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Cem TV logosu ile yayın yapmakta olan Renk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ticari ünvanlı yayın kuruluşunda 07.09.2013 tarihinde 16.30-17.18 saatleri arasında "Ab-ı Hayat" isimli bir program genel izleyici logosu ile yayınlanmıştır. Cavit Özdoğan'ın sunduğu programa Dr. Mustafa Eraslan konuk edilmiştir. 

            Programda, iyileşmez kabul edilen hastalıkların fitoterapi ile nasıl iyileşebildiği, damarların açılabildiği, hastalıkların kolaylıkla tedavi edilebileceği, tıp kitaplarının elden geçirilip yeniden yazılmasının gerektiği gibi konularda Dr. Mustafa Eraslan ile sohbet edilmiş, Eraslan kendisinin uyguladığı tedavi yöntemlerini diğer doktorlara da öğretebileceğinden, Sağlık Bakanlığı'nın kendisine madalya vermesi gerektiğinden söz etmiştir .

            Bununla birlikte program süresince klip 1'de örneği görülen Ramazan Yılmaz ve ayrıca Cengiz Kurşun, Fahri Akgün, Mustafa Güney, Okan Işık, Mustafa Derici, Erkan Güzey ve Nebahat Şen isimli sekiz izleyici telefon ile yayına bağlanmış; çeşitli hastalıklarından ve doktorların tedavi yöntemlerinden sonuç alamadıklarını; ancak Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak iyileştiklerini dile getirmiş ve kendisine teşekkürlerini iletmişlerdir.

            Programda dikkat çeken bir diğer husus ise yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Sorularınız için: 0212 995 06 06" telefon numarasıdır. Sonuç olarak, programda yer alan yukarıdaki ifadelerin insanların devlete, hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir.

            Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadelerin Sağlık Bakanlığınca sağlık beyanı olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlıkça ruhsat düzenlenmesi gerekliliği hatırlatılarak ruhsatlı ürünlerin de münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılması zorunluluğuna değinilmiştir. Diğer yandan söz konusu ürünlerin televizyon aracılığı ile endikasyon belirtilerek ürün satışı veya pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir.   Ayrıca,   programda  her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 19.12.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 11.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı toplantısında alınan 76 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, CEM TV logosuyla yayın yapan RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 56.676,19 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 17

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (CEM TV- RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2501 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Cem TV logosu ile yayın yapmakta olan Renk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ticari ünvanlı yayın kuruluşunda 08.09.2013 tarihinde 17.26-18.12 saatleri arasında "Ab-ı Hayat" isimli bir program genel izleyici logosu ile yayınlanmıştır. Cavit Özdoğan'ın sunduğu programa Dr. Mustafa Eraslan konuk edilmiştir. 

            Programda, iyileşmez kabul edilen hastalıkların fitoterapi ile nasıl iyileşebildiği, damarların açılabildiği, hastalıkların kolaylıkla tedavi edilebileceği, tıp kitaplarının elden geçirilip yeniden yazılmasının gerektiği gibi konularda Dr. Mustafa Eraslan ile sohbet edilmiş, Eraslan kendisinin uyguladığı tedavi yöntemlerini diğer doktorlara da öğretebileceğinden, Sağlık Bakanlığı'nın kendisine madalya vermesi gerektiğinden söz etmiştir.

            Bununla birlikte program süresince klip 1'de örneği görülen Ramazan Yılmaz ve ayrıca Cengiz Kurşun, Fahri Akgün, Mustafa Güney, Okan Işık, Mustafa Derici, Erkan Güzey ve Nebahat Şen isimli sekiz izleyici telefon ile yayına bağlanmış; çeşitli hastalıklarından ve doktorların tedavi yöntemlerinden sonuç alamadıklarını; ancak Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak iyileştiklerini dile getirmiş ve kendisine teşekkürlerini iletmişlerdir.

            Programda dikkat çeken bir diğer husus ise yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Sorularınız için: 0212 995 06 06" telefon numarasıdır. Sonuç olarak, programda yer alan yukarıdaki ifadelerin insanların devlete, hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir.
            Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadelerin Sağlık Bakanlığınca sağlık beyanı olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlıkça ruhsat düzenlenmesi gerekliliği hatırlatılarak ruhsatlı ürünlerin de münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılması zorunluluğuna değinilmiştir. Diğer yandan söz konusu ürünlerin televizyon aracılığı ile endikasyon belirtilerek ürün satışı veya pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir.  Ayrıca, programda  her  ne  kadar  ürün  ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 19.12.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 11.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı toplantısında alınan 76 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, CEM TV logosuyla yayın yapan RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 56.676,19 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 18

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (CEM TV- RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2500 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Cem TV logosu ile yayın yapmakta olan Renk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ticari ünvanlı yayın kuruluşunda 09.09.2013 tarihinde 17.28-18.14 saatleri arasında "Ab-ı Hayat" isimli bir program genel izleyici logosu ile yayınlanmıştır. Cavit Özdoğan'ın sunduğu programa Dr. Mustafa Eraslan konuk edilmiştir. 

            Programda, iyileşmez kabul edilen hastalıkların fitoterapi ile nasıl iyileşebildiği, damarların açılabildiği, hastalıkların kolaylıkla tedavi edilebileceği, tıp kitaplarının elden geçirilip yeniden yazılmasının gerektiği gibi konularda Dr. Mustafa Eraslan ile sohbet edilmiş, Eraslan kendisinin uyguladığı tedavi yöntemlerini diğer doktorlara da öğretebileceğinden, Sağlık Bakanlığı'nın kendisine madalya vermesi gerektiğinden söz etmiştir. 

            Bununla birlikte program süresince klip 1'de örneği görülen Ramazan Yılmaz ve ayrıca Cengiz Kurşun, Fahri Akgün, Mustafa Güney, Okan Işık, Mustafa Derici, Erkan Güzey ve Nebahat Şen isimli sekiz izleyici telefon ile yayına bağlanmış; çeşitli hastalıklarından ve doktorların tedavi yöntemlerinden sonuç alamadıklarını; ancak Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak iyileştiklerini dile getirmiş ve kendisine teşekkürlerini iletmişlerdir.

            Programda dikkat çeken bir diğer husus ise yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Sorularınız için: 0212 995 06 06" telefon numarasıdır. Sonuç olarak, programda yer alan yukarıdaki ifadelerin insanların devlete, hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir.

            Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadelerin Sağlık Bakanlığınca sağlık beyanı olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlıkça ruhsat düzenlenmesi gerekliliği hatırlatılarak ruhsatlı ürünlerin de münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılması zorunluluğuna değinilmiştir. Diğer yandan söz konusu ürünlerin televizyon aracılığı ile endikasyon belirtilerek ürün satışı veya pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir.  Ayrıca,  programda  her  ne  kadar  ürün  ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 19.12.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 11.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı toplantısında alınan 76 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, CEM TV logosuyla yayın yapan RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 56.676,19 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 19

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (CEM TV- RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2477 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Cem TV logosu ile yayın yapmakta olan Renk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ticari ünvanlı yayın kuruluşunda 10.09.2013 tarihinde 17.24-18.11 saatleri arasında "Ab-ı Hayat" isimli bir program genel izleyici logosu ile yayınlanmıştır. Cavit Özdoğan'ın sunduğu programa Dr. Mustafa Eraslan konuk edilmiştir. 

            Programda, iyileşmez kabul edilen hastalıkların fitoterapi ile nasıl iyileşebildiği, damarların açılabildiği, hastalıkların kolaylıkla tedavi edilebileceği, tıp kitaplarının elden geçirilip yeniden yazılmasının gerektiği gibi konularda Dr. Mustafa Eraslan ile sohbet edilmiş, Eraslan kendisinin uyguladığı tedavi yöntemlerini diğer doktorlara da öğretebileceğinden, Sağlık Bakanlığı'nın kendisine madalya vermesi gerektiğinden söz etmiştir.

            Bununla birlikte program süresince klip 1'de örneği görülen Ramazan Yılmaz ve Cengiz Kurşun, Fahri Akgün, Mustafa Güney, Okan Işık, Mustafa Derici, Erkan Güzey ve Nebahat Şen isimli sekiz izleyici telefon ile yayına bağlanmış; çeşitli hastalıklarından ve doktorların tedavi yöntemlerinden sonuç alamadıklarını; ancak Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak iyileştiklerini dile getirmiş ve kendisine teşekkürlerini iletmişlerdir.

            Programda dikkat çeken bir diğer husus ise yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Sorularınız için: 0212 995 06 06" telefon numarasıdır. Sonuç olarak, programda yer alan yukarıdaki ifadelerin insanların devlete, hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir.

            Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadelerin Sağlık Bakanlığınca sağlık beyanı olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlıkça ruhsat düzenlenmesi gerekliliği hatırlatılarak ruhsatlı ürünlerin de münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılması zorunluluğuna değinilmiştir. Diğer yandan söz konusu ürünlerin televizyon aracılığı ile endikasyon belirtilerek ürün satışı veya pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir.  Ayrıca,  programda  her  ne  kadar  ürün  ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 19.12.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 11.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı toplantısında alınan 76 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, CEM TV logosuyla yayın yapan RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 56.676,19 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 20

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (CEM TV- RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2498 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            Cem TV logosu ile yayın yapmakta olan Renk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş ticari ünvanlı yayın kuruluşunda 11.09.2013 tarihinde 17.28-18.14 saatleri arasında "Ab-ı Hayat" isimli bir program genel izleyici logosu ile yayınlanmıştır. Cavit Özdoğan'ın sunduğu programa Dr. Mustafa Eraslan konuk edilmiştir. 

            Programda, iyileşmez kabul edilen hastalıkların fitoterapi ile nasıl iyileşebildiği, damarların açılabildiği, hastalıkların kolaylıkla tedavi edilebileceği, tıp kitaplarının elden geçirilip yeniden yazılmasının gerektiği gibi konularda Dr. Mustafa Eraslan ile sohbet edilmiş, Eraslan kendisinin uyguladığı tedavi yöntemlerini diğer doktorlara da öğretebileceğinden, Sağlık Bakanlığı'nın kendisine madalya vermesi gerektiğinden söz etmiştir.

            Bununla birlikte program süresince klip 1'de örneği görülen Ramazan Yılmaz ve Cengiz Kurşun, Fahri Akgün, Mustafa Güney, Okan Işık, Mustafa Derici, Erkan Güzey ve Nebahat Şen isimli sekiz izleyici telefon ile yayına bağlanmış; çeşitli hastalıklarından ve doktorların tedavi yöntemlerinden sonuç alamadıklarını; ancak Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak iyileştiklerini dile getirmiş ve kendisine teşekkürlerini iletmişlerdir.

            Programda dikkat çeken bir diğer husus ise yayın esnasında sürekli olarak ekranın altında yer alan "Sorularınız için: 0212 995 06 06" telefon numarasıdır. Sonuç olarak, programda yer alan yukarıdaki ifadelerin insanların devlete, hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerine uyarak ve onun tedavi yöntemlerini uygulayarak ayağa kalkabilen bir hastanın sağlık öyküsü anlatılırken, ekranın altında telefon numarasına yer verilmesinin, reklam yapmak veya kamuyu yönlendirmek maksadıyla olduğu düşünülmektedir.

            Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazıda; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadelerin Sağlık Bakanlığınca sağlık beyanı olarak kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlıkça ruhsat düzenlenmesi gerekliliği hatırlatılarak ruhsatlı ürünlerin de münhasıran eczane ve ecza ticarethanelerinde satılması zorunluluğuna değinilmiştir. Diğer yandan söz konusu ürünlerin televizyon aracılığı ile endikasyon belirtilerek ürün satışı veya pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir.  Ayrıca,  programda  her  ne  kadar  ürün  ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür

Söz konusu kuruluşa 19.12.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 11.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı toplantısında alınan 76 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, CEM TV logosuyla yayın yapan RENK RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 56.676,19 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 21

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (KANAL T- T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2013 tarihli ve 2455 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            KANAL T logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 09.09.2013 tarihinde, saat 00.18.50-00.46.50 dakikaları arasında "Her İşin Başı Sağlık" adlı sağlık program yayınına yer verilmiştir.

            Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın konuk olduğu programda "Sedef Hastalığı" konusunda detaylı bilgilendirilmeler yaptığı görülen doktor, programın sonlarında kendilerinin bu konuda dünyadaki en iyi tedavi yöntemini keşfettiklerini ve yaptıkları özel bir kür ile alt yazıda görülen telefondan ulaştıklarında kendilerine bu kürü gönderdiklerini ve evlerinde uygulayabileceklerini ifade etmektedir.

            Değişik zamanlarda ekranın altında "Her İşin Başı Sağlık" program yazısıyla beraber izleyici ilgisini çekmeye ve izleyiciyi yönlendirmeye dönük yazılar görülmüştür: "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR Sedef Hastalığı Hakkında Bilgiler Veriyor...", "Sedef Hastalığı Kimlerde Görülür?", "Sedef Hastalığı Tedavi Edilebilir Mi?...", "Sedef Hastalığının Tedavisinde, Evlerinizde Kolayca Uygulayabileceğiniz Kürler...", "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR. Sedef Hastalığının Tedavisi Mümkündür", "Sedef Hastalığının Tedavisinde Özel Yöntemler!", "Sedef Hastaları Ekran Başına!". Bu alt yazılara ek olarak ekranın altında sabit olarak "Bilgi İçin:0212 555 93 55" şeklinde telefon numarası içeren bir yazıya yer verilmektedir.

            Program süresince herhangi bir bitkisel ürünün görüntüsü veya adı geçmese de "Bilgi için:0212 555 93 55" alt yazısıyla izleyiciler telefon numarasına yönlendirilmektedir. Verilen telefon numarası tarafımızca kontrol maksatlı aranmıştır. Aramamız esnasında telesekreter kaydı alındıktan sonra tarafımıza 0530 225 03 26 no'lu telefondan satış temsilcisi olduğu anlaşılan Hüseyin Çalışkan adlı kişi tarafından dönüş yapılmıştır. Dr. Mustafa Eraslan'ın Kibarlı markalı ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini ve sedef hastalığını %100 iyileştirdiğini iddia ettikleri tedavi setine 250 Türk lirasına sahip olunabileceği ifade edilmiştir. Bu konuşma ve internet taramasında, daha önce Üst Kurul Raporlarıyla bir çok kez ihlallere konu olan Dr. Mustafa Eraslan ile Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın birlikte çalıştıkları tespit edilmiştir.

            Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur:

(Raporun bu kısmında ürün tanıtımına ilişkin deşifre metni yer almaktadır.)

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; [... Endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlığımızca ruhsat düzenlenmesi gerekmekte olup... 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esaslarının anlatıldığı 5. Maddenin (3). Fıkrası "Beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizil film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz.] hükmü taşımaktadır.

            Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

            Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişim unsurlarının bulunduğu görülmüştür.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 30.05.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.06.2012 tarih ve 2012/39 sayılı toplantısında alınan 14 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, KANAL T logosuyla yayın yapan T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 22.738,59 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 22

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (KANAL T- T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2013 tarihli ve 2457 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            KANAL T logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 09.09.2013 tarihinde, saat 01.02.50-01.30.50 dakikaları arasında "Her İşin Başı Sağlık" adlı sağlık program yayınına yer verilmiştir.

            Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın konuk olduğu programda "Sedef Hastalığı" konusunda detaylı bilgilendirilmeler yaptığı görülen doktor, programın sonlarında kendilerinin bu konuda dünyadaki en iyi tedavi yöntemini keşfettiklerini ve yaptıkları özel bir kür ile alt yazıda görülen telefondan ulaştıklarında kendilerine bu kürü gönderdiklerini ve evlerinde uygulayabileceklerini ifade etmektedir.

            Değişik zamanlarda ekranın altında "Her İşin Başı Sağlık" program yazısıyla beraber izleyici ilgisini çekmeye ve izleyiciyi yönlendirmeye dönük yazılar görülmüştür: "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR Sedef Hastalığı Hakkında Bilgiler Veriyor...", "Sedef Hastalığı Kimlerde Görülür?", "Sedef Hastalığı Tedavi Edilebilir Mi?...", "Sedef Hastalığının Tedavisinde, Evlerinizde Kolayca Uygulayabileceğiniz Kürler...", "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR. Sedef Hastalığının Tedavisi Mümkündür", "Sedef Hastalığının Tedavisinde Özel Yöntemler!", "Sedef Hastaları Ekran Başına!". Bu alt yazılara ek olarak ekranın altında sabit olarak "Bilgi İçin:0212 555 93 55" şeklinde telefon numarası içeren bir yazıya yer verilmektedir.

            Program süresince herhangi bir bitkisel ürünün görüntüsü veya adı geçmese de "Bilgi için:0212 555 93 55" alt yazısıyla izleyiciler telefon numarasına yönlendirilmektedir. Verilen telefon numarası tarafımızca kontrol maksatlı aranmıştır. Aramamız esnasında telesekreter kaydı alındıktan sonra tarafımıza 0530 225 03 26 no'lu telefondan satış temsilcisi olduğu anlaşılan Hüseyin Çalışkan adlı kişi tarafından dönüş yapılmıştır. Dr. Mustafa Eraslan'ın Kibarlı markalı ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini ve sedef hastalığını %100 iyileştirdiğini iddia ettikleri tedavi setine 250 Türk lirasına sahip olunabileceği ifade edilmiştir. Bu konuşma ve internet taramasında, daha önce Üst Kurul Raporlarıyla bir çok kez ihlallere konu olan Dr. Mustafa Eraslan ile Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın birlikte çalıştıkları tespit edilmiştir.

            Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur:

            (Raporun bu kısmında ürün tanıtımına ilişkin deşifre metni yer almaktadır.)

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; [... Endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlığımızca ruhsat düzenlenmesi gerekmekte olup... 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esaslarının anlatıldığı 5. Maddenin (3). Fıkrası "Beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizil film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz.] hükmü taşımaktadır.

            Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

            Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişim unsurlarının bulunduğu görülmüştür.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 30.05.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.06.2012 tarih ve 2012/39 sayılı toplantısında alınan 14 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, KANAL T logosuyla yayın yapan T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 22.738,59 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 23

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (KANAL T- T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2489 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            KANAL T logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 10.09.2013 tarihinde, saat 14.51.42-15.19.42 dakikaları arasında "Her İşin Başı Sağlık" adlı sağlık program yayınına yer verilmiştir.

            Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın konuk olduğu programda "Sedef Hastalığı" konusunda detaylı bilgilendirilmeler yaptığı görülen doktor, programın sonlarında kendilerinin bu konuda dünyadaki en iyi tedavi yöntemini keşfettiklerini ve yaptıkları özel bir kür ile alt yazıda görülen telefondan ulaştıklarında kendilerine bu kürü gönderdiklerini ve evlerinde uygulayabileceklerini ifade etmektedir.

            Değişik zamanlarda ekranın altında "Her İşin Başı Sağlık" program yazısıyla beraber izleyici ilgisini çekmeye ve izleyiciyi yönlendirmeye dönük yazılar görülmüştür: "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR Sedef Hastalığı Hakkında Bilgiler Veriyor...", "Sedef Hastalığı Kimlerde Görülür?", "Sedef Hastalığı Tedavi Edilebilir Mi?...", "Sedef Hastalığının Tedavisinde, Evlerinizde Kolayca Uygulayabileceğiniz Kürler...", "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR. Sedef Hastalığının Tedavisi Mümkündür", "Sedef Hastalığının Tedavisinde Özel Yöntemler!", "Sedef Hastaları Ekran Başına!". Bu alt yazılara ek olarak ekranın altında sabit olarak "Bilgi İçin:0212 555 93 55" şeklinde telefon numarası içeren bir yazıya yer verilmektedir.

            Program süresince herhangi bir bitkisel ürünün görüntüsü veya adı geçmese de "Bilgi için:0212 555 93 55" alt yazısıyla izleyiciler telefon numarasına yönlendirilmektedir. Verilen telefon numarası tarafımızca kontrol maksatlı aranmıştır. Aramamız esnasında telesekreter kaydı alındıktan sonra tarafımıza 0530 225 03 26 no'lu telefondan satış temsilcisi olduğu anlaşılan Hüseyin Çalışkan adlı kişi tarafından dönüş yapılmıştır. Dr. Mustafa Eraslan'ın Kibarlı markalı ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini ve sedef hastalığını %100 iyileştirdiğini iddia ettikleri tedavi setine 250 Türk lirasına sahip olunabileceği ifade edilmiştir. Bu konuşma ve internet taramasında, daha önce Üst Kurul Raporlarıyla bir çok kez ihlallere konu olan Dr. Mustafa Eraslan ile Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın birlikte çalıştıkları tespit edilmiştir.

            Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur:

            (Raporun bu kısmında ürün tanıtımına ilişkin deşifre metni yer almaktadır.)

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; [... Endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlığımızca ruhsat düzenlenmesi gerekmekte olup... 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esaslarının anlatıldığı 5. Maddenin (3). Fıkrası "Beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizil film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz.] hükmü taşımaktadır.

            Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

            Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişim unsurlarının bulunduğu görülmüştür.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 30.05.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.06.2012 tarih ve 2012/39 sayılı toplantısında alınan 14 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, KANAL T logosuyla yayın yapan T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 22.738,59 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 24

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (KANAL T- T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2478 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            KANAL T logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 10.09.2013 tarihinde, saat 20.49.52-21.17.53 dakikaları arasında "Her İşin Başı Sağlık" adlı sağlık program yayınına yer verilmiştir.

            Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın konuk olduğu programda "Sedef Hastalığı" konusunda detaylı bilgilendirilmeler yaptığı görülen doktor, programın sonlarında kendilerinin bu konuda dünyadaki en iyi tedavi yöntemini keşfettiklerini ve yaptıkları özel bir kür ile alt yazıda görülen telefondan ulaştıklarında kendilerine bu kürü gönderdiklerini ve evlerinde uygulayabileceklerini ifade etmektedir.

            Değişik zamanlarda ekranın altında "Her İşin Başı Sağlık" program yazısıyla beraber izleyici ilgisini çekmeye ve izleyiciyi yönlendirmeye dönük yazılar görülmüştür: "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR Sedef Hastalığı Hakkında Bilgiler Veriyor...", "Sedef Hastalığı Kimlerde Görülür?", "Sedef Hastalığı Tedavi Edilebilir Mi?...", "Sedef Hastalığının Tedavisinde, Evlerinizde Kolayca Uygulayabileceğiniz Kürler...", "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR. Sedef Hastalığının Tedavisi Mümkündür", "Sedef Hastalığının Tedavisinde Özel Yöntemler!", "Sedef Hastaları Ekran Başına!". Bu alt yazılara ek olarak ekranın altında sabit olarak "Bilgi İçin:0212 555 93 55" şeklinde telefon numarası içeren bir yazıya yer verilmektedir.

            Program süresince herhangi bir bitkisel ürünün görüntüsü veya adı geçmese de "Bilgi için:0212 555 93 55" alt yazısıyla izleyiciler telefon numarasına yönlendirilmektedir. Verilen telefon numarası tarafımızca kontrol maksatlı aranmıştır. Aramamız esnasında telesekreter kaydı alındıktan sonra tarafımıza 0530 225 03 26 no'lu telefondan satış temsilcisi olduğu anlaşılan Hüseyin Çalışkan adlı kişi tarafından dönüş yapılmıştır. Dr. Mustafa Eraslan'ın Kibarlı markalı ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini ve sedef hastalığını %100 iyileştirdiğini iddia ettikleri tedavi setine 250 Türk lirasına sahip olunabileceği ifade edilmiştir. Bu konuşma ve internet taramasında, daha önce Üst Kurul Raporlarıyla bir çok kez ihlallere konu olan Dr. Mustafa Eraslan ile Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın birlikte çalıştıkları tespit edilmiştir.

            Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur:

            (Raporun bu kısmında ürün tanıtımına ilişkin deşifre metni yer almaktadır.)

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; [... Endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlığımızca ruhsat düzenlenmesi gerekmekte olup... 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esaslarının anlatıldığı 5. Maddenin (3). Fıkrası "Beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizil film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz.] hükmü taşımaktadır.

            Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

            Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişim unsurlarının bulunduğu görülmüştür.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 30.05.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.06.2012 tarih ve 2012/39 sayılı toplantısında alınan 14 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, KANAL T logosuyla yayın yapan T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 22.738,59 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 25

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (KANAL T- T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2512 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

                Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

              KANAL T logosuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşta 11.09.2013 tarihinde, saat 00.32.34-01.00.34 dakikaları arasında "Her İşin Başı Sağlık" adlı sağlık program yayınına yer verilmiştir.

              Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın konuk olduğu programda "Sedef Hastalığı" konusunda detaylı bilgilendirilmeler yaptığı görülen doktor, programın sonlarında kendilerinin bu konuda dünyadaki en iyi tedavi yöntemini keşfettiklerini ve yaptıkları özel bir kür ile alt yazıda görülen telefondan ulaştıklarında kendilerine bu kürü gönderdiklerini ve evlerinde uygulayabileceklerini ifade etmektedir.

              Değişik zamanlarda ekranın altında "Her İşin Başı Sağlık" program yazısıyla beraber izleyici ilgisini çekmeye ve izleyiciyi yönlendirmeye dönük yazılar görülmüştür: "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR Sedef Hastalığı Hakkında Bilgiler Veriyor...", "Sedef Hastalığı Kimlerde Görülür?", "Sedef Hastalığı Tedavi Edilebilir Mi?...", "Sedef Hastalığının Tedavisinde, Evlerinizde Kolayca Uygulayabileceğiniz Kürler...", "Dr. Mehmet İlteber BAHADIR. Sedef Hastalığının Tedavisi Mümkündür", "Sedef Hastalığının Tedavisinde Özel Yöntemler!", "Sedef Hastaları Ekran Başına!". Bu alt yazılara ek olarak ekranın altında sabit olarak "Bilgi İçin:0212 555 93 55" şeklinde telefon numarası içeren bir yazıya yer verilmektedir.

              Program süresince herhangi bir bitkisel ürünün görüntüsü veya adı geçmese de "Bilgi için:0212 555 93 55" alt yazısıyla izleyiciler telefon numarasına yönlendirilmektedir. Verilen telefon numarası tarafımızca kontrol maksatlı aranmıştır. Aramamız esnasında telesekreter kaydı alındıktan sonra tarafımıza 0530 225 03 26 no'lu telefondan satış temsilcisi olduğu anlaşılan Hüseyin Çalışkan adlı kişi tarafından dönüş yapılmıştır. Dr. Mustafa Eraslan'ın Kibarlı markalı ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini ve sedef hastalığını %100 iyileştirdiğini iddia ettikleri tedavi setine 250 Türk lirasına sahip olunabileceği ifade edilmiştir. Bu konuşma ve internet taramasında, daha önce Üst Kurul Raporlarıyla bir çok kez ihlallere konu olan Dr. Mustafa Eraslan ile Dr. Mehmet İlteber BAHADIR'ın birlikte çalıştıkları tespit edilmiştir.

            Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur:

            (Raporun bu kısmında ürün tanıtımına ilişkin deşifre metni yer almaktadır.)

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 13.02.2013 tarih ve 18816847 sayılı yazısında; [... Endikasyon belirtilen ürünler için Bakanlığımızca ruhsat düzenlenmesi gerekmekte olup... 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Tanıtım Faaliyetlerinin Kapsamı ve Esaslarının anlatıldığı 5. Maddenin (3). Fıkrası "Beşeri tıbbi ürünlerin internet dahil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizil film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma tanıtımı yapılamaz.] hükmü taşımaktadır.

            Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

            Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişim unsurlarının bulunduğu görülmüştür.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 30.05.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.06.2012 tarih ve 2012/39 sayılı toplantısında alınan 14 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, KANAL T logosuyla yayın yapan T FİLM YAY. YAP. VE PROD. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 22.738,59 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 26

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (67 TV- DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2013 tarihli ve 2461 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            67 TV logolusuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr.Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programda, hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr. Mustafa Eraslan ve Cavit Özdoğan modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve Cavit Özdoğan Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.

              02/09/2013 tarihinde saat 19:24’te yayınlanan programda Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini dinleyip onları uygulayan hastalardan Öner Dönmez'in 11 cm'lik böbrek tümörünün yok olduğu, karaciğer ve akciğerde metestazın iyileştiği; Erdal Yılmaz'ın şeker hastalığından kurtulduğu, kızının zehirli guatr-guatr kanserinin iyileştiği yine aynı kişinin arkadaşının yürüme zorluğunun geçtiği; Sami Ay'ın eşinin Romatoid Artrid (romatizma) hastalığının geçtiği ve son olarak Mustafa Mobel'in kalp damarı, kolestrol ile karaciğer yağlanması hastalıklarının tedavi olduğu, bahsedilen kişilerin telefonla yayına bağlanıp kendileri tarafından ifade edilmektedir.

              Ali Helvacı isimli kişi çocuk sahibi olamadığını Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle birlikte iki tane çocuk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Bu konuşmanın ardından ise telefonla yayına katılan Uzm.Dr. Mine Kermalli kendisinin kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olduğunu söyledikten sonra "..Tedavilerimi uygularken modern tıbbın bize sunduğu imkanları uygularken destek tedavilerden de yararlanıyorum. Özellikle fitoterapi ve Dr. Mustafa Eraslan'ın bize sunduğu besin takviyeleri bu tür tedavilerimizin başarısını arttıran güzel bir faktör oldu. Yumurta kalitesi, sperm kalitesi ve buna bağlı olarak embriyo kalitesinin arttığını, daha düzenli olduğunu gözlemledim. Tedavi başarısını ve daha hızlı sonuca gitmeyi sağlayan destek bir tedavi olarak hastalara öneriyorum ve faydalarını hastalar üzerinde gözlemliyorum...Yumurta kalitesini kaybedip, yumurta sayısının azaldığı, tüp bebek bile yapamadığımız genç bayanlar sıklıkla geliyor. O insanlara çok fazla tıbbi tedavi veremiyoruz. Ama onlara verdiğimiz fitoterapi, besin takviyesiyle vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor, yumurtlama olayı gerçekleşiyor destek tedavileri alırlarsa" ifadelerini kullanmıştır.

              Uzm.Dr.Mine Kermalli'nin alternatif tıbba ilişkin olumlu ifadelerini program içerisinde Dr. Mustafa Eraslan da desteklemektedir. Dr. Mustafa Eraslan, "modern tıbbın hipertansiyon tedavisinde hastaları ömür boyu diyet yapmak ve ilaç kullanmak zorunda bırakmaktadır. Eğer günümüz tıbbı şunu bilse, o damarı açabilse, ömür boyu ilaç kullanmak zorunda mı?" ifadelerini kullanmıştır.

              Programın sunucusu Cavit Özdoğan, Dr.Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle hastalarını tedavi ettiğini hatta kronik hastalıklara çare bulduğunu söylemektedir.Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, program esnasında 0212 945 04 64 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Ancak sözkonusu numara arandığında ise arayanların telefonları alınmakta, kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir. Daha sonra Dr.Mustafa Eraslan'ın ofisinde ilgili numara geri aranmaktadır. Bu şekilde Dr.Mustafa Eraslan'ın ürünleri pazarlanmaktadır.

              Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

              Söz konusu program yayını değerlendirildiğinde, Dr.Mustafa Eraslan'ın, alternatif tıbba ve bitkisel yöntemlerine yönlendirdiği, bu savını gerek kendi ifadeleriyle gerek programa telefonla katılan kişilerle ayrıca sunucu Cavit Özdoğan'ın ifadeleriyle desteklendiği görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazılarından da hareketle, söz konusu program yayınının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 04.02.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında alınan 61 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, 67 TV logosuyla yayın yapan DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 37.300,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 27

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (67 TV- DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2495 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

                Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

              67 TV logolusuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr.Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programda, hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr. Mustafa Eraslan ve Cavit Özdoğan modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve Cavit Özdoğan Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.

              02/09/2013 tarihinde saat 21:07’de yayınlanan programda Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini dinleyip onları uygulayan hastalardan Öner Dönmez'in 11 cm'lik böbrek tümörünün yok olduğu, karaciğer ve akciğerde metestazın iyileştiği; Erdal Yılmaz'ın şeker hastalığından kurtulduğu, kızının zehirli guatr-guatr kanserinin iyileştiği yine aynı kişinin arkadaşının yürüme zorluğunun geçtiği; Sami Ay'ın eşinin Romatoid Artrid (romatizma) hastalığının geçtiği ve son olarak Mustafa Mobel'in kalp damarı, kolestrol ile karaciğer yağlanması hastalıklarının tedavi olduğu, bahsedilen kişilerin telefonla yayına bağlanıp kendileri tarafından ifade edilmektedir.

              Ali Helvacı isimli kişi çocuk sahibi olamadığını Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle birlikte iki tane çocuk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Bu konuşmanın ardından ise telefonla yayına katılan Uzm.Dr. Mine Kermalli kendisinin kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olduğunu söyledikten sonra "..Tedavilerimi uygularken modern tıbbın bize sunduğu imkanları uygularken destek tedavilerden de yararlanıyorum. Özellikle fitoterapi ve Dr. Mustafa Eraslan'ın bize sunduğu besin takviyeleri bu tür tedavilerimizin başarısını arttıran güzel bir faktör oldu. Yumurta kalitesi, sperm kalitesi ve buna bağlı olarak embriyo kalitesinin arttığını, daha düzenli olduğunu gözlemledim. Tedavi başarısını ve daha hızlı sonuca gitmeyi sağlayan destek bir tedavi olarak hastalara öneriyorum ve faydalarını hastalar üzerinde gözlemliyorum...Yumurta kalitesini kaybedip, yumurta sayısının azaldığı, tüp bebek bile yapamadığımız genç bayanlar sıklıkla geliyor. O insanlara çok fazla tıbbi tedavi veremiyoruz. Ama onlara verdiğimiz fitoterapi, besin takviyesiyle vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor, yumurtlama olayı gerçekleşiyor destek tedavileri alırlarsa" ifadelerini kullanmıştır.

              Programın sunucusu Cavit Özdoğan, Dr.Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle hastalarını tedavi ettiğini hatta kronik hastalıklara çare bulduğunu söylemektedir.Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, program esnasında 0212 945 04 64 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Ancak sözkonusu numara arandığında ise arayanların telefonları alınmakta, kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir. Daha sonra Dr.Mustafa Eraslan'ın ofisinde ilgili numara geri aranmaktadır. Bu şekilde Dr.Mustafa Eraslan'ın ürünleri pazarlanmaktadır.

              Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

              Söz konusu program yayını değerlendirildiğinde, Dr.Mustafa Eraslan'ın, alternatif tıbba ve bitkisel yöntemlerine yönlendirdiği, bu savını gerek kendi ifadeleriyle gerek programa telefonla katılan kişilerle ayrıca sunucu Cavit Özdoğan'ın ifadeleriyle desteklendiği görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazılarından da hareketle, söz konusu program yayınının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 04.02.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında alınan 61 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, 67 TV logosuyla yayın yapan DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 37.300,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 28

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (67 TV- DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2494 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

                Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

              67 TV logolusuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr.Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programda, hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr. Mustafa Eraslan ve Cavit Özdoğan modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve Cavit Özdoğan Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.

              02/09/2013 tarihli 23:22’de yayınlanan programda Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini dinleyip onları uygulayan hastalardan Öner Dönmez'in 11 cm'lik böbrek tümörünün yok olduğu, karaciğer ve akciğerde metestazın iyileştiği; Erdal Yılmaz'ın şeker hastalığından kurtulduğu, kızının zehirli guatr-guatr kanserinin iyileştiği yine aynı kişinin arkadaşının yürüme zorluğunun geçtiği; Sami Ay'ın eşinin Romatoid Artrid (romatizma) hastalığının geçtiği ve son olarak Mustafa Mobel'in kalp damarı, kolestrol ile karaciğer yağlanması hastalıklarının tedavi olduğu, bahsedilen kişilerin telefonla yayına bağlanıp kendileri tarafından ifade edilmektedir.

              Ali Helvacı isimli kişi çocuk sahibi olamadığını Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle birlikte iki tane çocuk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Bu konuşmanın ardından ise telefonla yayına katılan Uzm.Dr. Mine Kermalli kendisinin kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olduğunu söyledikten sonra "..Tedavilerimi uygularken modern tıbbın bize sunduğu imkanları uygularken destek tedavilerden de yararlanıyorum. Özellikle fitoterapi ve Dr. Mustafa Eraslan'ın bize sunduğu besin takviyeleri bu tür tedavilerimizin başarısını arttıran güzel bir faktör oldu. Yumurta kalitesi, sperm kalitesi ve buna bağlı olarak embriyo kalitesinin arttığını, daha düzenli olduğunu gözlemledim. Tedavi başarısını ve daha hızlı sonuca gitmeyi sağlayan destek bir tedavi olarak hastalara öneriyorum ve faydalarını hastalar üzerinde gözlemliyorum...Yumurta kalitesini kaybedip, yumurta sayısının azaldığı, tüp bebek bile yapamadığımız genç bayanlar sıklıkla geliyor. O insanlara çok fazla tıbbi tedavi veremiyoruz. Ama onlara verdiğimiz fitoterapi, besin takviyesiyle vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor, yumurtlama olayı gerçekleşiyor destek tedavileri alırlarsa" ifadelerini kullanmıştır.

              Programın sunucusu Cavit Özdoğan, Dr.Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle hastalarını tedavi ettiğini hatta kronik hastalıklara çare bulduğunu söylemektedir.Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, program esnasında 0212 945 04 64 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Ancak sözkonusu numara arandığında ise arayanların telefonları alınmakta, kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir. Daha sonra Dr.Mustafa Eraslan'ın ofisinde ilgili numara geri aranmaktadır. Bu şekilde Dr.Mustafa Eraslan'ın ürünleri pazarlanmaktadır.

              Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

              Söz konusu program yayını değerlendirildiğinde, Dr.Mustafa Eraslan'ın, alternatif tıbba ve bitkisel yöntemlerine yönlendirdiği, bu savını gerek kendi ifadeleriyle gerek programa telefonla katılan kişilerle ayrıca sunucu Cavit Özdoğan'ın ifadeleriyle desteklendiği görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazılarından da hareketle, söz konusu program yayınının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 04.02.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında alınan 61 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, 67 TV logosuyla yayın yapan DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 37.300,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 29

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (67 TV- DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2493 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            67 TV logolusuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr.Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programda, hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr. Mustafa Eraslan ve Cavit Özdoğan modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve Cavit Özdoğan Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.

            03/09/2013 tarihinde saat 19:22’de yayınlanan Programda Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini dinleyip onları uygulayan hastalardan Öner Dönmez'in 11 cm'lik böbrek tümörünün yok olduğu, karaciğer ve akciğerde metestazın iyileştiği; Erdal Yılmaz'ın şeker hastalığından kurtulduğu, kızının zehirli guatr-guatr kanserinin iyileştiği yine aynı kişinin arkadaşının yürüme zorluğunun geçtiği; Sami Ay'ın eşinin Romatoid Artrid (romatizma) hastalığının geçtiği ve son olarak Mustafa Mobel'in kalp damarı, kolestrol ile karaciğer yağlanması hastalıklarının tedavi olduğu, bahsedilen kişilerin telefonla yayına bağlanıp kendileri tarafından ifade edilmektedir.

            Ali Helvacı isimli kişi çocuk sahibi olamadığını Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle birlikte iki tane çocuk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Bu konuşmanın ardından ise telefonla yayına katılan Uzm.Dr. Mine Kermalli kendisinin kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olduğunu söyledikten sonra "..Tedavilerimi uygularken modern tıbbın bize sunduğu imkanları uygularken destek tedavilerden de yararlanıyorum. Özellikle fitoterapi ve Dr. Mustafa Eraslan'ın bize sunduğu besin takviyeleri bu tür tedavilerimizin başarısını arttıran güzel bir faktör oldu. Yumurta kalitesi, sperm kalitesi ve buna bağlı olarak embriyo kalitesinin arttığını, daha düzenli olduğunu gözlemledim. Tedavi başarısını ve daha hızlı sonuca gitmeyi sağlayan destek bir tedavi olarak hastalara öneriyorum ve faydalarını hastalar üzerinde gözlemliyorum...Yumurta kalitesini kaybedip, yumurta sayısının azaldığı, tüp bebek bile yapamadığımız genç bayanlar sıklıkla geliyor. O insanlara çok fazla tıbbi tedavi veremiyoruz. Ama onlara verdiğimiz fitoterapi, besin takviyesiyle vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor, yumurtlama olayı gerçekleşiyor destek tedavileri alırlarsa" ifadelerini kullanmıştır.

            Programın sunucusu Cavit Özdoğan, Dr.Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle hastalarını tedavi ettiğini hatta kronik hastalıklara çare bulduğunu söylemektedir.Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, program esnasında 0212 945 04 64 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Ancak sözkonusu numara arandığında ise arayanların telefonları alınmakta, kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir. Daha sonra Dr.Mustafa Eraslan'ın ofisinde ilgili numara geri aranmaktadır. Bu şekilde Dr.Mustafa Eraslan'ın ürünleri pazarlanmaktadır.

            Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

            Söz konusu program yayını değerlendirildiğinde, Dr.Mustafa Eraslan'ın, alternatif tıbba ve bitkisel yöntemlerine yönlendirdiği, bu savını gerek kendi ifadeleriyle gerek programa telefonla katılan kişilerle ayrıca sunucu Cavit Özdoğan'ın ifadeleriyle desteklendiği görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazılarından da hareketle, söz konusu program yayınının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 04.02.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında alınan 61 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, 67 TV logosuyla yayın yapan DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 37.300,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 30

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (67 TV- DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2492 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

               Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

              67 TV logolusuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr.Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programda, hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr. Mustafa Eraslan ve Cavit Özdoğan modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve Cavit Özdoğan Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.

            03/09/2013 tarihinde saat 21:06 yayınlanan programda Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini dinleyip onları uygulayan hastalardan Öner Dönmez'in 11 cm'lik böbrek tümörünün yok olduğu, karaciğer ve akciğerde metestazın iyileştiği; Erdal Yılmaz'ın şeker hastalığından kurtulduğu, kızının zehirli guatr-guatr kanserinin iyileştiği yine aynı kişinin arkadaşının yürüme zorluğunun geçtiği; Sami Ay'ın eşinin Romatoid Artrid (romatizma) hastalığının geçtiği ve son olarak Mustafa Mobel'in kalp damarı, kolestrol ile karaciğer yağlanması hastalıklarının tedavi olduğu, bahsedilen kişilerin telefonla yayına bağlanıp kendileri tarafından ifade edilmektedir.

              Ali Helvacı isimli kişi çocuk sahibi olamadığını Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle birlikte iki tane çocuk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Bu konuşmanın ardından ise telefonla yayına katılan Uzm.Dr. Mine Kermalli kendisinin kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olduğunu söyledikten sonra "..Tedavilerimi uygularken modern tıbbın bize sunduğu imkanları uygularken destek tedavilerden de yararlanıyorum. Özellikle fitoterapi ve Dr. Mustafa Eraslan'ın bize sunduğu besin takviyeleri bu tür tedavilerimizin başarısını arttıran güzel bir faktör oldu. Yumurta kalitesi, sperm kalitesi ve buna bağlı olarak embriyo kalitesinin arttığını, daha düzenli olduğunu gözlemledim. Tedavi başarısını ve daha hızlı sonuca gitmeyi sağlayan destek bir tedavi olarak hastalara öneriyorum ve faydalarını hastalar üzerinde gözlemliyorum...Yumurta kalitesini kaybedip, yumurta sayısının azaldığı, tüp bebek bile yapamadığımız genç bayanlar sıklıkla geliyor. O insanlara çok fazla tıbbi tedavi veremiyoruz. Ama onlara verdiğimiz fitoterapi, besin takviyesiyle vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor, yumurtlama olayı gerçekleşiyor destek tedavileri alırlarsa" ifadelerini kullanmıştır.                        

              Programın sunucusu Cavit Özdoğan, Dr.Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle hastalarını tedavi ettiğini hatta kronik hastalıklara çare bulduğunu söylemektedir.Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, program esnasında 0212 945 04 64 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Ancak sözkonusu numara arandığında ise arayanların telefonları alınmakta, kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir. Daha sonra Dr.Mustafa Eraslan'ın ofisinde ilgili numara geri aranmaktadır. Bu şekilde Dr.Mustafa Eraslan'ın ürünleri pazarlanmaktadır.

              Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

              Söz konusu program yayını değerlendirildiğinde, Dr.Mustafa Eraslan'ın, alternatif tıbba ve bitkisel yöntemlerine yönlendirdiği, bu savını gerek kendi ifadeleriyle gerek programa telefonla katılan kişilerle ayrıca sunucu Cavit Özdoğan'ın ifadeleriyle desteklendiği görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazılarından da hareketle, söz konusu program yayınının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 04.02.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında alınan 61 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, 67 TV logosuyla yayın yapan DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 37.300,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 31

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (67 TV- DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2510 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

                Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

              67 TV logolusuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr.Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programda, hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr. Mustafa Eraslan ve Cavit Özdoğan modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve Cavit Özdoğan Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.

              04/09/2013 tarihli ve saat 19:23’te yayınlanan programda Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini dinleyip onları uygulayan hastalardan Naciye Erçakır'ın 80 yaşındaki annesinin alzheimer hastalığının iyileştiği, beynindeki kitle ve su toplamasının geçtiğini; Emine Kuzgunoğlu'nun meme kanserinden kurtulduğu; Mehmet Ürer'in akciğer kanserinin geçtiği; İbrahim Uyaner'in kalp damar tıkanıklığının açıldığı ve yine aynı kişinin göz rahatsızlığının sona erdiği; Refiye Gök'ün ise eşinin bacak ve beyin damarlarındaki tıkanıklığın açıldığı, bahsedilen kişilerin telefonla yayına bağlanıp kendileri tarafından ifade edilmektedir.

              Program esnasında Dr.Mustafa Eraslan, kendi tedavi metotlarımızı, geleneksel tıbbı, tamamlayıcı tıbbı bir kenara bıraktığımızı; bitkileri bilenlerin doktorları bir kenara ittiğini, doktorların da bitkileri iyi bilenleri kenara ittiğini söyledikten sonra kendisinin huda-yi nabit gibi kaldığını söylemektedir. Ardından tedavilerin daha doğru, gerçekçi ve etkili olması için "Yapılacak şey şudur: Kanserde kemoterapi, radyoterapi, cerrahi metodları kullananlara karışmıyoruz...Tarihte kanser oldu, tedavisi vardı...Bundan bin yıl önce Ali bin Abbas sağ olsun zeytinle, zeytinden elde ettiği maddelerle kanseri tedavi etti, gerçekten tamamıyla tedavi etti." ifadelerini kullanmıştır.

              Hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr.Mustafa Eraslan'ın konuşmasında "Bir kardiyoloğun kesinlikle, mutlaka olmazsa olmaz şekilde bitkilerle tedaviyi yani fitoterapiyi bilmesi, başlangıçta bunu kullanması, olmazsa cerrahi müdahalelere geçmesi lazım." şeklindeki ifadelere yer vermektedir. Ayrıca hipertansiyon, şeker, kanser ve romatizmal hastalıklardan bahsettikten sonra "Biz çıkıyoruz ortaya diyoruz ki 'Biz bu işi biliyoruz! Bu işi dünyada da hiç kimse şu ana kadar bilmiyor!'. Biz geldik, anlattık bir tarih yazdık. Bizim burada yaptığımız programlar toplumu dönüştürdü!" demiş ve akabinde damarların açıldığını; alzheimerın ve ms hastalığının gerilediğini; şahdamar tıkanıklığının, hipertansiyonun, böbrek taşının, safra taşının ortadan kalktığını, ayakların kesilmeyeceğini ve çocuk sahibi olamaz denen hastaların çocuk sahibi olabileceğini iddia etmektedir.

              Programın sunucusu Cavit Özdoğan, Dr.Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle hastalarını tedavi ettiğini hatta kronik hastalıklara çare bulduğunu söylemektedir.Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, program esnasında 0212 945 04 64 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Ancak söz konusu numara arandığında ise arayanların telefonları alınmakta, kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir. Daha sonra Dr.Mustafa Eraslan'ın ofisinde ilgili numara geri aranmaktadır. Bu şekilde Dr.Mustafa Eraslan'ın ürünleri pazarlanmaktadır.

              Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

              Söz konusu program yayını değerlendirildiğinde, Dr.Mustafa Eraslan'ın, alternatif tıbba ve bitkisel yöntemlerine yönlendirdiği, bu savını gerek kendi ifadeleriyle gerek programa telefonla katılan kişilerle ayrıca sunucu Cavit Özdoğan'ın ifadeleriyle desteklendiği görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazılarından da hareketle, söz konusu program yayınının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 04.02.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında alınan 61 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, 67 TV logosuyla yayın yapan DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 37.300,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 32

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (67 TV- DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2491 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            67 TV logolusuyla yayın yapmakta olan medya hizmet sağlayıcı her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr.Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programda, hazırlanan klipte de görüleceği üzere Dr. Mustafa Eraslan ve Cavit Özdoğan modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve Cavit Özdoğan Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.

            04/09/2013 tarihinde saat 00:46’da yayınlanan programda Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyelerini dinleyip onları uygulayan hastalardan Öner Dönmez'in 11 cm'lik böbrek tümörünün yok olduğu, karaciğer ve akciğerde metestazın iyileştiği; Erdal Yılmaz'ın şeker hastalığından kurtulduğu, kızının zehirli guatr-guatr kanserinin iyileştiği yine aynı kişinin arkadaşının yürüme zorluğunun geçtiği; Sami Ay'ın eşinin Romatoid Artrid (romatizma) hastalığının geçtiği ve son olarak Mustafa Mobel'in kalp damarı, kolestrol ile karaciğer yağlanması hastalıklarının tedavi olduğu, bahsedilen kişilerin telefonla yayına bağlanıp kendileri tarafından ifade edilmektedir.

            Ali Helvacı isimli kişi çocuk sahibi olamadığını Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle birlikte iki tane çocuk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Bu konuşmanın ardından ise telefonla yayına katılan Uzm.Dr. Mine Kermalli kendisinin kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olduğunu söyledikten sonra "..Tedavilerimi uygularken modern tıbbın bize sunduğu imkanları uygularken destek tedavilerden de yararlanıyorum. Özellikle fitoterapi ve Dr. Mustafa Eraslan'ın bize sunduğu besin takviyeleri bu tür tedavilerimizin başarısını arttıran güzel bir faktör oldu. Yumurta kalitesi, sperm kalitesi ve buna bağlı olarak embriyo kalitesinin arttığını, daha düzenli olduğunu gözlemledim. Tedavi başarısını ve daha hızlı sonuca gitmeyi sağlayan destek bir tedavi olarak hastalara öneriyorum ve faydalarını hastalar üzerinde gözlemliyorum...Yumurta kalitesini kaybedip, yumurta sayısının azaldığı, tüp bebek bile yapamadığımız genç bayanlar sıklıkla geliyor. O insanlara çok fazla tıbbi tedavi veremiyoruz. Ama onlara verdiğimiz fitoterapi, besin takviyesiyle vücudun bağışıklık sistemi güçleniyor, yumurtlama olayı gerçekleşiyor destek tedavileri alırlarsa" ifadelerini kullanmıştır.

            Programın sunucusu Cavit Özdoğan, Dr.Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr.Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleriyle hastalarını tedavi ettiğini hatta kronik hastalıklara çare bulduğunu söylemektedir.Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, program esnasında 0212 945 04 64 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Ancak sözkonusu numara arandığında ise arayanların telefonları alınmakta, kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir. Daha sonra Dr.Mustafa Eraslan'ın ofisinde ilgili numara geri aranmaktadır. Bu şekilde Dr.Mustafa Eraslan'ın ürünleri pazarlanmaktadır.

            Gıda kapsamında değerlendirilerek izin verilen ürünlerin, 5996 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı (3. Mükerrer) Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin 3. fıkrasına göre "... o gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz..." hükmü dikkate alındığında yayın kuruluşunda yayınlanan reklamın sağlık beyanında bulunarak tanıtıma yer verdiği görülmüştür. Ayrıca söz konusu programda, Sağlık Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazısında belirtilen hususların göz ardı edildiği görülmüştür.

            Söz konusu program yayını değerlendirildiğinde, Dr.Mustafa Eraslan'ın, alternatif tıbba ve bitkisel yöntemlerine yönlendirdiği, bu savını gerek kendi ifadeleriyle gerek programa telefonla katılan kişilerle ayrıca sunucu Cavit Özdoğan'ın ifadeleriyle desteklendiği görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazılarından da hareketle, söz konusu program yayınının toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.”

Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 8/1-l bendi ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 04.02.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 21.02.2013 tarih ve 2013/12 sayılı toplantısında alınan 61 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, 67 TV logosuyla yayın yapan DEMİR RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE REKLAMCILIK SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 37.300,84 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2-- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 33

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (KANAL ÇAY- KANAL ÇAY DİJİTAL TV VE RADYO HİZMETLERİ A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2487 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“Çay TV logolu yayın kuruluşunda her gün muhtelif saatlerde sunuculuğunu Cavit Özdoğan'ın yaptığı ve Dr. Mustafa Eraslan'ın konuk olarak katıldığı "Ab-ı Hayat" isimli bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Söz konusu programın 03/09/2013 tarihinde saat 11.15’te yayınlanan bölümünde, Dr. Mustafa Eraslan hastalıkların tedavisinde modern tıbbın yetersiz kaldığını ileri sürerek, modern tıbbın alternatif tıpla birlikte hareket etmesinin daha doğru olduğunu savunmakta ve sunucu Cavit Özdoğan da yer yer konuşmalara katkıda bulunarak Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarından bahsetmektedir.  Programın başlarında Dr. Mustafa Eraslan: "Bana göre dünya üzerinde her hastalığın şifası vardır. Şu anda bilsek de tedavisine bilmesek de. Bizim yaptığımız nedir? Bizim yaptığımız olay dünya üzerinde tarihte hiç kimse damarların açıldığını iddia edemedi ispatta edemedi. Biz hem iddia ederiz hem ispat ederiz. Kime göre bunu söylüyorum. Ben dünya üzerideki her doktora her insana bunu rahatlıkla söylerim. Amerika Birleşik Devletlerinden biri gelse söylese ne söylüyorsun sen ben onu elimin teresiyle onu iterim. Veya Türkiye’den biri çıksa dese ki veya çok çıkıyorlar. İşte damarlar açıldı diye bir iddianız var böyle bir şey olmaz dese ben onu reddederim. Niye reddederim kardeşim. Damarlar açılır. Damarların açılmaması Allah'ın Şafi ismine bir kere haşa aykırı. Şafi ismi her şeyi kuşatan her şeye şifa veren demek. Damar açılmıyorsa demek ki şifasını haşa veremiyor öyle şey mi olur. Biz dinimizin gereği inancımız gereği her hastalığın şifa bulacağına inanıyoruz. Ve ilmimiz gereği de bunları becerdik." şeklindeki sözleriyle modern tıbbın aslında hastalıkları tedavi sürecinde yetersiz kaldığı ve tek başına yeterli olmadığını ileri sürmektedir. Görüldüğü üzere programa telefonla katılan tüm konuklar Dr. Mustafa Eraslan'ı övmekte ve Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleri ile kendilerinin ya da yakınlarının tedavi olduklarını iddia etmektedirler. Sunucu Cavit Özdoğan da yer yer konuşmalara katılarak Dr. Mustafa Eraslan'ın başarılarına vurgu yapmaktadır. Programda her ne kadar ürün ismi kullanılmamış olsa da, telefonla programa katılan kişiler, sağlık sorunlarına farklı sağlık kuruluşlarında çözüm bulamadıklarını belirterek, Dr. Mustafa Eraslan'ın tavsiyeleri ve programlardaki yönlendirmeleri sayesinde kendilerinin ya da yakınlarının şifa bulduklarını ifade etmektedirler. Ayrıca, program esnasında 0212 634 99 99 no'lu telefon numarası sürekli ekranda görülmektedir. Söz konusu numara arandığında ise arayanların telefon numaraları alınmakta, Dr. Mustafa Eraslan'ın danışma hattından kendilerine dönüş yapılacağı söylenmektedir."

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

ÇAY TV logolu yayın kuruluşu söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan; '' Genel sağlığa ... zarar verecek davranışları teşvik edemez.'' ve 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ''Gizli ticari iletişime yer verilemez.'' hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 02.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 23.08.2011 tarih ve 2011/52 sayılı toplantısında alınan 26 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

                                                                                                   

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere KANAL ÇAY logosuyla yayın yapan KANAL ÇAY DİJİTAL TV VE RADYO HİZMETLERİ A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 21.879,69 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 34

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (UMUT TV-DÖRT EYLÜL ANADOLU TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 12.09.2013 tarihli ve 2485 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

“Umut TV logolu yayın kuruluşunda muhtelif saatlerde, sunuculuğunu Meltem Satun'un yaptığı ve konuk olarak bitkisel ürünler uzmanı Resul Akkaya'nın katıldığı ''Sağlıklı Yaşam'' adlı bir sağlık programı yayınlanmaktadır. Programın 02/09/2013 tarihinde saat 09.56’da yayınlanan bölümüne konuk olarak katılan Resul Akkaya ilk olarak magnezyum yağının genel özelliklerini verdikten sonra magnezyum yağının eklemlere, kaslara, disklere ve sinir sistemine iyi gelen bütün mineralleri barındıran çok güzel bir ürün olduğunu belirtmiştir. Kullanımının çok kolay, hem de bilimsel % 100 doğal aynı zamanda tıbbi ve bütün ağrı sorunu olan insanlar için iyi netice ve müşteri memnuniyeti verdiğini ifade etmiştir. Özellikle migren ve baş ağrıları için kesinlikle tavsiye etmiş, migren ağrılarının başlamasıyla 15 dk içerisinde kullanıldığında tamamen ağrıların kesildiğini de söylemiştir. Bu söylemlere müteakip telefonla programa katılan Sezer Aslan isimli şahıs, kalçasında sinir sıkışması olan sporcu oğlu için ilaçlar, kremler kullandığını, doktorlara gittiğini ama çare bulamadığını, daha sonra alternatif olarak bitkisel bir çözüm bulmak için araştırma yaptığını ve bu ürünü kullandığını, 10 gün sonra tamamen iyileştiğini, ve artık her ağrısı olduğunda yağı kullandığını ve bir gün içinde iyileştiğini, çok ciddi bir şey olduğunda ise bir kaç gün içinde iyileştiğini belirtmiş ve tüm sporculara tavsiye etmiştir. Aynı zamanda bitkisel ürünler uzmanı olan şahıs Amerika'daki çok ünlü bir sporcunun bu ürünü kullandığını ve herkese tavsiye ettiğini belirtmiş ve dünyaca bilinen doğal ve tıbbi bir ürün olduğunu, hamilelerin özellikle kullanması gerektiğini ve yeni doğmuş bir çocuğa bile kullanılabileceğini söylemiştir. Halsizlik, uyku, romatizma, stres problemlerine de çare olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte deha hormonunun stresi kontrol ettiğini, erkeklerde testosteron ve kadınlarda östrojen hormonunu güçlendirdiğini ve bu hormonun da magnezyum yağının karın bölgesine masaj yaparak kullanıldığında güçlendiğini söylemiştir.

Aynı zamanda ''Sağlıklı Yaşam'' programı devam ederken altta danışma hattı görüntüsü ve 0212 963 12 63 telefon numarası program boyunca bulunmakta ve ürün temini için buraya yönlendirilmektedir. Telefonla iletişime geçildiğinde ürünün tamamen doğal, tıbbi ve bitkisel olduğu aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'ndan izinli olduğu söylenmekte ve fiyatı belirtilmektedir."

            Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

UMUT TV logolu yayın kuruluşu söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan; '' Genel sağlığa ... zarar verecek davranışları teşvik edemez.'' ve 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan '' Gizli ticari iletişime yer verilemez.'' hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli  bitkisel  ürünlerin  tanıtımının  yapıldığı  bir  programdır. Yani  aslında  anılan  program,  bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda her ne kadar ürün ismi verilmemiş olsa da telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 16.09.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 20.10.2011 tarih ve 2011/60 sayılı toplantısında alınan 43 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

                                                                                                   

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere UMUT TV logosuyla yayın yapan DÖRT EYLÜL ANADOLU TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanı bulunmadığı değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 35

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.”  ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındakiRadyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.” hükümlerinin ihlali. (PARK TV- ZİRVEPARK RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2421 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

            Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            "Park TV logosuyla yayın yapan kuruluşta, 02.09.2013 tarihinde, saat 14.55.56'da "Hastaların Dilinden" isimli programda Formen adlı bitkisel ilacı kullanan bir kişinin açıklamalarına yer verildiği izlenmiştir. Programda, 61 yaşındaki Fazlı İncekara'nın, Forman isimli bitkisel ürünü kullanıp cinsel problemlerinden kurtulduğunu "Cinsel problemlerim vardı. Cinsel isteksizliğim,erken boşalma vardı. Sertleşme problemim de vardı. Tedavi gördüm, faydasını bulamadım. İki ay kullandım şifalı bitkileri. Baya bir şifasını gördüm. Boşalma sorunum kalmadı. Forman'i aldığımda her şeyden gördüm, sertleşmeden olsun....Hocama teşekkür ederim. Allah razı olsun." (Klip1-forman) şeklinde ifadelerle dile getirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca "Forman kullandı cinsel problemlerinden kurtuldu. Danışma Hattı, +90212 470 20 20 www.dogadanhaber.com" ibarelerinin yazılı olarak ekranda yer aldığı görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında; bazı TV ve radyo kanallarının reklam veya programlarında gıda takviyelerinin, muhtelif hastalıklara iyi geldiği şeklindeki sağlık beyanlarıyla tanıtımı ve satışının yapıldığı, yayınlarda sürekli olarak hastaların bitkisel tedavileri kullanmaya teşvik edildiği, hastaların tıbbi tedaviden uzaklaştırıldığı ve yüksek maliyetli ürünleri kullanmak zorunda bırakıldığı belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilgi yazısında; tanıtımlarda ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişilerin seçilmekte olduğunu, güya toplumu bilgilendirmek amacıyla uzmanlıkları akademik olarak kanıtlanmamış olan şahısların görüşlerine yer verildiğini ve bu programlarda Doktor unvanlı Mustafa Eraslan ve Ömer Coşkun gibi sağlık meslek mensuplarının da doğrudan veya dolaylı olarak rol aldığının yakından müşahede edildiğini ifade etmiştir. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilgi yazısında ayrıca, endikasyon belirtilen ürünler için Sağlık Bakanlığınca ruhsat düzenlenmesi gerektiği ve mevzuat gereğince televizyon ve radyo aracılığı ile sağlık beyanı belirtilerek ürün satış ve pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın yazılarından hareketle, Hastaların Dilinden adlı programda, bitkisel ürünleri kullanan kişilerin açıklamalarına yer verilerek, izleyicileri bitkisel tedavileri kullanmaya teşvik edilmeye çalışıldığı dolayısıyla toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışlara yol açılabileceği kanaatine varılmıştır. Ayrıca ekrana getirilen "Forman kullandı cinsel problemlerinden kurtuldu" gibi yazılı ve sözlü ifadelerle Forman adlı ürünün gizli ticari iletişiminin yapıldığı görülmüştür. Bunun yanında yetişkinleri ilgilendiren sağlık konularının, erken saatte ekrana getirilmesinin de, cinsel kimliği henüz oluşmamış çocuk ve genç izletici kitlesini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Park TV yayın kuruluşunun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri.... Genel sağlığa,.......zarar verecek davranışları teşvik edemez" hükmünü, yine 2 inci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." hükmünü ve 9 uncu maddesinin 3. fıkrasında yer alan "Gizli ticarî iletişime izin verilemez. " hükmünü hlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program " Sağlık  sorunlarına  alternatif  çözümler"  ana   temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, programda telefon numarası verilmek suretiyle istenildiğinde danışma hizmeti alma ve ürüne ulaşmanın yolu açık olarak gösterilmiştir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Ayrıca yayında Forman adlı ürünün tanıtımı sırasında dile getirilen ifadelerin, gençlerin ve çocukların ahlaki ve fiziksel gelişimine zarar verebileceği kanaati oluşmuştur.

Söz konusu kuruluşa 02.05.2013 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 29.05.2013 tarih ve 2013/33 sayılı toplantısında alınan 39 nolu kararıyla 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla; aynı fıkranın  tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere PARK TV logosuyla yayın yapan ZİRVEPARK RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 

            1-6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

a- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 8.500,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

b- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine oy birliği ile,

            2- 6112 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; " Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 37

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (HM - KAFUL RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM REKLAM YAYINCILIK A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2013 tarihli ve 2450 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“HM yayın kuruluşu tarafından 01.09.2013 tarihinde saat 14.21’de, "Dr. Ömer Coşkun ile Hastaların Dilinden" adlı bir program yayımlanmıştır. Söz konusu programda, Ömer Coşkun tarafından hazırlanan bitkisel ürünleri kullandıktan sonra şifa bulduklarını iddia eden hastalarla yapılan mülakatlara yer verilmektedir. Her mülakatın sonunda, programı sunan Ömer Coşkun; rahatsızlıklarından kurtulduklarını ifade eden şahısların hastalıkları hakkında ayrıntılı bilgi vermekte, uygulanan bitkisel tedavinin olumlu sonuçlarını izleyicilerle paylaşmaktadır.

Programda önce, bel rahatsızlığı nedeniyle tıbbi tedavi gördüğünü, bu tedavi sonucunda rahatsızlığında herhangi bir düzelme olmadığını, bunun üzerine 1 ay süreyle "Bel Fıtığı Destek Seti" adlı ürünü kullandığını, bu sürenin sonunda rahatsızlıklarının geçtiğini ifade eden Serpil Över adlı şahısla yapılan mülakat ekrana getirilmiştir. Oğlunun da "Boy Uzatma Seti"ni kullandığını belirten Över, 1 ayın sonunda oğlunun 2,5 cm uzadığını söylemiştir. Daha sonra, 7-8 ay kemoterapi ve ışın tedavisi görmesine rağmen, hastalığında herhangi bir düzelme olmadığını, "Akciğer Seti", "Panax" ve "Cancer" adlı ürünleri kullandıktan sonra şikayetlerinin geçtiğini belirten bir hastanın, Ömer Coşkun'dan sitayişle bahsettiği konuşmasından bir bölüm ekrana getirilmiştir. Programın sonunda, ankilozan spondilit adlı rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Latif Latifov adlı bir şahıs, "Romatizma Destek Seti", "Joint" ve "Panax" adlı ürünleri kullandıktan sonra ağrılarının geçtiğini ve daha rahat yürümeye başladığını ifade etmiş ve Ömer Coşkun'a teşekkürlerini sunmuştur.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yazısında, bazı TV ve radyo kanallarının reklam veya programlarında gıda takviyelerinin, muhtelif hastalıklara iyi geldiği şeklindeki sağlık beyanıyla tanıtımı ve satışının yapıldığı, bu tanıtımlarda ürünleri kullandığını ve faydalı olduğunu beyan eden kişilerin seçildiği, bu programlarda kamuoyunun yakından tanıdığı doktor unvanlı Mustafa Eraslan ve Ömer Coşkun gibi sağlık mensuplarının rol aldığı, yayınlarda hastaların bitkisel ürünleri kullanmaya teşvik edildiği, hastaların tıbbi tedaviden uzaklaştırıldığı ve yüksek maliyetli ürünleri kullanmak zorunda bırakıldığı belirtilmiştir. İlgi yazıda ayrıca, endikasyon belirtilen ürünler için Sağlık Bakanlığınca ruhsat düzenlenmesi gerektiği ve mevzuatta yer alan hükümler gereğince televizyon ve radyo aracılığı ile sağlık beyanı belirtilerek ürün satış ve pazarlanmasının uygun olmadığı ifade edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yazısından da hareketle, muhtelif hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ürünlerin tanıtımına yönelik söz konusu yayının, toplumun genel sağlığına zarar verebilecek davranışları teşvik ettiği; izleyiciyi yanıltıcı, istismar edici ve izleyicilerin sağlığına ve çıkarlarına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

HM logolu yayın kuruluşunun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan "Genel sağlığa, .... zarar verecek davranışları teşvik edemez." hükmü ile 9'ncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Gizli ticari iletişime izin verilemez." hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Her ne kadar Daire Başkanlığınca söz konusu yayında 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi hükmünün de ihlal edildiği kanaati belirtilmiş ise de öncelikle belirtmek gerekir ki, bahse konu program "Sağlık sorunlarına alternatif çözümler" ana temasıyla, çeşitli bitkisel ürünlerin tanıtımının yapıldığı bir programdır. Yani aslında anılan program, bu özelliğiyle bir reklam programından ibarettir. Nitekim program içeriği incelendiğinde de, baştan sona kadar, mezkur ürün/ürünlerin çeşitli tanıtımlarının ve bu üründen faydalandığı iddia olunan kişilere ait yine tanıtım amaçlı ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bu haliyle anılan yayında Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

          Bu itibarla; Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk defa ihlali nedeniyle uyarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            HM logosuyla yayın yapan KAFUL RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM REKLAM YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 38

Konu                                     : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali. (KANAL 7 - HAYAT GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 05.09.2013 tarihli ve 2398 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            "Kanal 7 yayın kuruluşunda Kalp Gözü adlı üst başlıklı fakat yayınlandığı gün ve saatte farklı ve yeni alt başlıklı, kısa ve tek bölümlük televizyon dizileri yayınlanmaktadır. Adı geçen yayın kuruluşunun 17.08.2013 tarihli ve saat 08:16'da başlayan Kalp Gözü dizisinin içinde de "Kayıp Hayatlar" adlı tek bölümlük yeni bir televizyon dizisi yayınlanmıştır.  Söz konusu, Kayıp Hayatlar adlı tek bölümlük dizide; eşi işten çıkarılan çocuklu bir kadının dramı anlatılmaktadır. Eşi işten çıkarılan kadının yuvasında bir süre sonra huzursuzluklar baş gösterir ve eşi tarafından şiddet uygulanmaya başlanır. Şiddet ve kavgaya komşularının dedikoduları da eklenince konu kadının eşi tarafından evden kovulmasına kadar varır. Çocuğundan da koparılan kadına mahallenin şoförlerinden bir tanesi sahip çıkar, fakat yine dedikodular nedeniyle kadının hayatı daha da eziyetli bir hale dönüşür...

            Yukarıda hikayesini özetle anlatmaya çalıştığımız Kalp Gözü-Kayıp Hayatlar adlı dizinin Klip 1'de (08:38:16-08:39:11) ve Klip 2'de (09:04:09-09:04:26) BİM logolu marketler zincirinin tabelası 55 sn. ve 17 sn.süre ile ekranda yer almıştır. Adı geçen dizinin başında ise ürün yerleştirme uygulaması yapıldığına dair herhangi bir duyuru veya bilgilendirmeye rastlanmamıştır. Ticari bir markanın buzlanmadan ekranda yer almasını da ilgili mevzuat gereği gizli reklam olarak değerlendirmekteyiz."

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Kanal 7 yayın kuruluşunda söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 9. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu yayında marketler zinciri tabelasının ekranda yer alması ve herhangi bir buzlamaya yer verilmemesi nedeni ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

          Bu itibarla; Yayın Kuruluşu’nun; söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk defa ihlali nedeniyle uyarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; 

            KANAL 7 logosuyla yayın yapan HAYAT GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Gizli ticari iletişime izin verilemez.” hükmünün ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “UYARI” YAPTIRIMININ UYGULANMASINA, aynı yayın ilkesinin tekraren ihlali halinde, Kanunun 32 nci maddesinin İkinci fıkrasında yer alan; “Uyarının ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacağının yapılacak tebligatta bildirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 39

Konu                : 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; "Gizli ticarî iletişime izin verilemez." hükmünün ihlali. (KANAL A- KTV YAYINCILIK VE REKLAM SANAYİ TİC. A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2013 tarihli ve 2462 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            "Kanal A medya hizmet sağlayıcıda hafta içi her gün saat 15:05 civarında Eftalya Nur Öktem tarafından sunulan Yemekte Sohbet Var programına yer verilmektedir. Programda; çeşitli yemek ve tatlı tarifleri uygulamalı olarak anlatılırken, konuk edilen farklı kişiler ile sohbet gerçekleştirilmektedir. 09.09.2013 tarihli bölüme konuk olan Sercan Tüzün ile Ankara Kızılcahamam'da bulunan, 7 günlük hisseli tapu ile sahip olunan termal tesis hakkında bilgi aktarılmıştır. Her yıl 7 gün kullanma imkanı sunulan, gidilemediği zamanlarda kiraya verilebilen ve çocuklara bırakılabilen, nesiller boyu kullanılacak olan termal tesise bir yıllık tatil fiyatına sahip olunduğu belirtilmiştir. 40 bin metrekarelik alanda bulunan 4 etaptaki her blokta 169, toplamda da 676 adet daire olduğu, 7'den 70'e herkese hitap eden yaşam alanında çocuklar için oyun alanları, basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunduğu, yine ailelerin tamamen ücretsiz olarak yararlanabilecekleri spor salonları, sauna, hamam, buhar odaları, bay-bayan ayrı şekilde termal havuzların bulunduğu ifade edilmiştir. Üyeler, kendilerine ait tarihte gidemedikleri durumda ise önceden başvurdukları takdirde sağlanan esneklik sayesinde başka tarihte tatil yapabilmeleri için yardımcı olunacağı söylenmiştir.

            Örnek dairenin görüntüleri eşliğinde bilgi verilmeye devam edilmiş, ailelerin diledikleri ödeme planı ile 1+1 net kullanım alanı 66 metrekare olan bu dairelere sahip olabilecekleri, yapmaları gerekenin ekranda sürekli verilen 0212 4081133 telefon numarasından kendilerine ulaşmaları, şu dakika itibariyle işlemlerini tamamlayan ilk 20 aile arasına girdikleri takdirde Afyon-Gazigöl'deki tesiste 3 günlük hediye tatil ile ücretsiz check-up'tan yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

Termal sudan üç yolla yararlanabilecekleri, ilkinde içme yoluyla ağız-diş sağlığı ve mide rahatsızlıklarına karşı, ikinci yol olarak buhar odalarında cilt ve deri hastalıklarına karşı, son olarak da termal havuzlarda uygulanan 21 günlük kür ile romatizma ve eklem rahatsızlıkları, kireçlenme, bel ve boyun fıtıklarına karşı tedavi amaçlı da fayda sağlandığı belirtilmiştir. Kızılcahamam'da 8.000, Afyon-Gazigöl'de de 4.000 aileyi tapu sahibi yaptıkları, bir cep telefonu fiyatına burada ömür boyu tatil imkanı sağlandığı, işlemi tamamlayan 20 aileye daha (programın sonuna doğru saat 15.30.50'de 20 aileye, 15.38.28'de 15 aileye ve 15.45.08'de de toplamda 100 aileyi tamamlamak suretiyle 3 günlük tatil imkanı verileceği beyan edilmiştir. (1.Klip 15.02.00 - 15.21.52) "

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında 6112 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca bildirildiği

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

Söz konusu termal tesisin görüntüleri eşliğinde tanıtımına yer verilmesi nedeni ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde tanımlanan gizli ticari iletişimin unsurlarının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu kuruluşa 02.08.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 06.09.2011 tarih ve 2011/53 sayılı toplantısında alınan 43 nolu kararıyla 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının tekraren ihlali nedeniyle; Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır

                                                                                    

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere,

            KANAL A logosuyla yayın yapan KTV YAYINCILIK VE REKLAM SANAYİ TİC. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “Gizli ticarî iletişime izin verilemez.” ilkesini tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 87.165,00 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

            Üst Kurul Üyesi Taha YÜCEL’in karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 40

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2413 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 01.09.2013 tarihinde, saat 21.31.15'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 21:00-22:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir. Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur.(Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

Şeklinde değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

Yayın Kuruluşunun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendini ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 41

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2417 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 01.09.2013 tarihinde, saat 01.12.25'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 01:00-02:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 42

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2416 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 01.09.2013 tarihinde, saat 03.24.03'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 03:00-04:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                  : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

             Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 43

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2415 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 01.09.2013 tarihinde, saat 05.21.1'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 05:00-06:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir. Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. Klipte de görüleceği üzere ürünün tanıtımında aşağıda yer alan ifadelere başvurulmuştur.  (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

             Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 44

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2414 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 01.09.2013 tarihinde, saat 07.25.53'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 07:00-08:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir. Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir.  (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 45

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2013 tarihli ve 2411 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “Vatan TV logolu yayın kuruluşunda 02.09.2013 tarihinde, saat 11.23.10'da reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 11:00-12:00 saatleri arasında 12 daikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

            Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. 

            (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

             Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 46

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2443 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 02.09.2013 tarihinde, saat 01.12.08'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 01:00-02:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

            Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir.

            (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

           Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 47

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2442 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 02.09.2013 tarihinde, saat 03.48.58'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 03:00-04:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

            Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

           Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 48

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2441 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 02.09.2013 tarihinde, saat 05.52.10'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 05:00-06:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

            Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir.

            (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 49

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2440 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 02.09.2013 tarihinde, saat 06.25.49'de reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 06:00-07:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

            Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)” Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

             Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 50

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2425 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

VATAN TV logosuyla yayın yapan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşta 05.09.2013 tarihinde, saat 21.48.05-22.03.05 dakikaları arasında 15 dakika süreyle yayınlanan TELE ALIŞVERİŞ başlıklı yayın incelenmiştir. Söz konusu tanıtımda PANAX isimli ürünün ve yanında hediye edildiği bildirilen bitkisel çayların tanıtımı yapılmış, söz konusu ürünün bitkisel gıda takviyesi ve tamamının bitkisel olduğu ifade edilmiştir. Tanıtım esnasında ekranın alt kısmında "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazısı yer almaktadır. Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı, 3 dakikalık süre içerisinde arayan herkese gönderileceği ifade edilmiştir.  (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 51

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2439 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 06.09.2013 tarihinde, saat 19.48.13-20.02.28 dakikaları arasında TELE ALIŞVERİŞ yayını yapılmıştır. Tele Alışveriş yayınının saat 19.56.29-20.02.28 arasında yayınlanan 6 dakikalık bölümünde bir PANAX adlı ürün ve beraberinde hediye edilen bazı ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)” Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

             Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 52

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2438 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 06.09.2013 tarihinde, saat 22.53.47-23.08.44 dakikaları arasında Tele-alışveriş yayını yapılmıştır. Tele-alışveriş yayınında PANAX adlı ürün ve beraberinde hediye edilen bazı ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "PANAX 3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

           Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 53

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2437 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 07.09.2013 tarihinde, saat 21.49.44'te reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 21:00-22:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 54

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2436 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 07.09.2013 tarihinde, saat 22.54.30'da reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 22:00-23:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir.  (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 55

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2434 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 08.09.2013 tarihinde, saat 10.38.55'te reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 10:00-11:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir.  (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

            Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

            Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla   6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 56

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 10.09.2013 tarihli ve 2435 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

            “VATAN TV logolu yayın kuruluşunda 08.09.2013 tarihinde, saat 04.52.23'te reklam kapağı girişiyle "Tele-Alışveriş" formatında 6 dakika süreyle bir PANAX adlı ürün ve beraberinde bazı hediye ürünlerin tanıtımına yer verilmiştir. Yayıncının 04:00-05:00 saatleri arasında 12 dakikalık reklam süresini aşmadığı ve ticari iletişim yayınını "reklam" olarak ifade ettiği dikkate alınarak, bu ticari iletişim yayını tele-alışveriş değil reklam olarak değerlendirilmiştir.

Genel satış fiyatı olarak bir kutunun 119 TL olduğu fakat yayın yapılan güne özel 3 kutu PANAX ve 3 kutu bitki çayının 99 TL'ye kargo ücretsiz şekilde satıldığı ve arayan ilk 100 kişinin bu ürün setine 99 TL'ye sahip olacağı aktarılmaktadır. Tanıtım esnasında ekranda "3 KUTU BİRDEN BİTKİ ÇAYI HEDİYELİ, (0216) 211 01 00- 99 TL-KARGO DAHİL, www.medyasiparis.com" yazıları görülmektedir. Ürünün Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu vurgulayan sunucu, telefonla ulaşan ilk 100 kişinin, bu ürün setine 99 TL'ye sahip olabileceğini; izleyicilerin bir dakikalık süre içerisinde telefonla araması gerektiğini ya da çağrı bırakıldığı takdirde kendilerine geri dönüş yapılacağını ifade edilmektedir. (Raporun bu bölümünde deşifreye yer verilmiştir.)”

            Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Vatan TV Yayın Kuruluşu'nun söz konusu yayını ile 6112 sayılı Kanun’un 9/6-c bendi hükmünü ihlal ettiği, kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,

            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

 

Gerekçe                                         : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

             Söz konusu yayının T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bitkisel gıda takviyelerinin mevzuata uygun olmayan bir şekilde reklam ve tanıtımıyla ilgili yazısı kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, rapora konu yayında, geliştirilen bitkisel ürünler hakkında tedavi edici olduğu iddiası ile bilgiler verilmek suretiyle yayıncı kuruluşun,  “Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” şeklindeki yayıncılık ilkesinin ihlal edildiği sabit görülmüştür. 

             Anılan kuruluşa 09.02.2012 tarihli yayını nedeniyle evvelce Üst Kurulun 07.03.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan 53 nolu kararıyla  6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşılmıştır. Bu itibarla, 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinin tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

 

Karar                                      : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere; VATAN TV logosuyla yayın yapan “VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluş hakkında; 6112 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek."  hükmünün tekraren ihlali nedeniyle, aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca;

1- İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Ağustos 2013 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 25.173,73 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2013 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 11.886 –onbirbinsekizyüzseksenaltı - ) Türk Lirasından az olamayacağından 11.886 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,

2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi, Ankara TR 84000 100 1762 00 999999-5001 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, belirtilen süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı No      : 2013/56

Toplantı Tarihi : 03.10.2013

 

Karar No          : 57

Konu                : 6112 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki; "Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek." hükmünün ihlali  (VATAN TV - VATAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)